Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/6144

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Gmina Olsztyn: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn,Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki

Ogłoszenie nr 510538605-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.
Gmina Olsztyn: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn,Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-konkurs
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 533045-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540111022-N-2020, 540181968-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
1. Zamawiający: Gmina Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy tel. 34 328 50 76, fax. 34 328 50 57, strona internetowa: www.olsztyn-jurajski.pl, adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: P. Agnieszka Celeban, P. Sylwia Miętkiewicz, tel. 34 328 50 76 wew. 27 adres e-mail: przetargi@olsztyn-jurajski.pl
2. Zamawiający: Gmina Żarki ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki, NIP 5771964543, REGON: telefon: 34 314 80 36, fax: 34 316 10 78 strona internetowa: adres poczty elektronicznej: mail:poczta@umigzarki.pl Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: P. Aneta Nowakowska tel. 034 3148036 wew.32 krajowy nr identyfikacyjny 15139853400000
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Gmina Olsztyn została upoważniona na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do przeprowadzenia wspólnego postępowania w imieniu i na rzecz Gminy Żarki. Zakres obowiązków zamawiających określa Umowa Partnerska. U/041/398/19 z dnia 23.12.2019 r. Każdy z Zamawiających zawarł odrębna umowę z Wykonawcą Umowa na część I zamówienia została zawarta z gminą Olsztyn, Umowa na część II zamówienia została zawarta z gminą Żarki, Umowa na część III zamówienia została zawarta z gminą Żarki,
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn,Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.3.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest „Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki” 2.2. Przedmiot zamówienia współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-konkurs 2.3. Całość zamówienia została podzielona na trzy części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla jednej lub więcej części. 2.4. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części I - Gmina Olsztyn 1. Część I zamówienia: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn 2. W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się następujące prace: 1) Budowę trasy rowerowej o długości 5,618 km. Rzeczowa realizacja projektu w formule zaprojektuj i wybuduj w tym: a) dokumentacja projektowa wraz z projektami technicznymi oddzielnie dla każdej z branży, b)roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji, c)sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, 2)Parametry techniczne trasy rowerowej: a)szerokość trasy 2,65 m w tym 0,15 m krawężnik (dopuszczalne miejscowe zwężenie do 2,15 m w przypadku trudności terenowych) b)nawierzchni asfaltobetonowa na podbudowie z kruszywa kamiennego c)zjazdy na prywatne posesje dostosowane do rzędnych projektowanej trasy rowerowej (w obrębie przebiegu trasy), d)krawężnik oddzielający trasę rowerową od jezdni w świetle 6 m e)odwodnienie dostosowane do istniejących urządzeń odwodnienia ulicznego drogi powiatowej (wpusty, studnie rewizyjne, z wykorzystaniem rowów przydrożnych i z zastosowaniem drenażu filtracyjnego ( w zależności od lokalizacji) 3)Przebudowa infrastruktury drogowej, drogi powiatowej DP 1066S i gminnej w tym: frezowanie i rozbiórka, wykonanie nowej nawierzchni, przebudowa zjazdów, kolidującego uzbrojenia, wycinka drzew 4)Wykonanie Miejsca Odpoczynku Rowerzysty (MOR) 3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części I został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ, w załączniku nr 1a do SIWZ oraz we wzorze umowy - załącznik nr 9a do SIWZ stanowiącym zbiór plików - Dokumentacja 2.5.Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części II - Gmina Żarki 1.Część II zamówienia: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku granica Gminy Olsztyn – Żarki, Suliszowice Wieś” 2.W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się następujące prace: 1)Budowa trasy rowerowej o dł. 2,35 km. Rzeczowa realizacja projekty w formule zaprojektuj i wybuduj w tym: a)dokumentacja projektowa, w tym min. projekty techniczne oddzielnie dla każdej z branż, b)roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji 2)Parametry techniczne trasy rowerowej: a)szerokość trasy 2,65 m w tym 0,15 krawężnik (dopuszczalne miejscowe zwężenie do 2,15 m (zalecane 2,35 m) w przypadku trudności terenowych) b)nawierzchnia asfaltobetonowa na podbudowie z kruszywa kamiennego, c)zjazdy na prywatne posesje dostosowane do rzędnej projektowanej trasy rowerowej (w obrębie przebiegu trasy) d)krawężnik oddzielający trasę rowerową od jezdni o wysokości w świetle 6 cm, e)odwodnienie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne na przyległy teren zieleni, a na odcinku istniejącej asfaltobetonowej nawierzchni drogi gminnej do projektowanych wpustów ulicznych z zastosowaniem drenażu filtracyjnego (w zależności od lokalizacji) 3)Wykonanie Miejsca Odpoczynku Rowerzysty (MOR) 4)Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części II został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ, w załączniku nr 1b do SIWZ oraz we wzorze umowy - załącznik nr 9b do SIWZ stanowiącym zbiór plików - Dokumentacja 2.6 Zagadnienia wspólne dla części I i części II zamówienia 1.W związku z art. 30 ust. 9 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników projektowanych tras rowerowych zapewniając jednocześnie dostępność dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy Prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych, oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw i zapewnić możliwość swobodnego i bezpiecznego poruszania się poprzez: - odpowiednie wyprofilowania terenu np. w miejscach zjazdów na posesje nie będzie krawężników ( upłynniona niweleta), - obniżenie krawężnika od 0-1 cm przy przejazdach przez jezdnie, - brak przeszkód np. usytuowanie podpór znaków drogowych zaplanowane w taki sposób, aby pozostało wolne przejście o szer. min 150 cm i wysokości min. 200 cm, w miejscu dla osób poruszających się na wózku lub bezpośrednio przed nim nie będzie montowane żadne wyposażenie stałe, na przykład stojaki na rowery, - umieszczenie w miejscu przejazdu przez drogę podświetlonego znaku z migającym znakiem ostrzegawczym dot. ruchu samochodowego, wyposażonego w sygnalizator dźwiękowy dla rowerzysty niepełnosprawnego z dźwiękiem np. ,,Możesz bezpiecznie przejść” 2. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, Europejskimi Normami, przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze sztuką budowlaną. 3. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 4. Wykonawca odrębnie na każdą część przedmiotu zamówienia udzieli na wykonane roboty budowlane i materiały co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny punktowany termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 5. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w SIWZ, Programie Funkcjonalno - Użytkowym, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 6. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 7. Nazwy podane w SIWZ, Programie Funkcjonano - Użytkowym podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania. 2.7. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części III Gmina Żarki 1. Część III zamówienia: Budowa trasy rowerowej w ciągu RTR Nr 17 na odcinku Suliszowice Jaroszów z „MOR” 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: Wykonanie trasy rowerowej odcinek nr 5 od Suliszowic do Jaroszowa w pasie drogowym drogi gminnej – nawierzchnia asfaltobetonowa szer. 2,65 m (w tym krawężnik 0,15 m) łącznej dł. 2,265 km. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1c do SIWZ, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót, oraz we wzorze umowy – załącznik nr 9c do SIWZ – stanowiącym zbiór plików Dokumentacja 4. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, Europejskim Norami, przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze sztuką budowlaną. 5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 6. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane i materiały co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonej począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny punktowany termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 7. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 8. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 9. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45231000-5, 45233162-2, 45233222-1, 71300000-1, 71320000-7, 71322000-1, 45233290-8, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3982918.69
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Klonowa 11
Kod pocztowy: 42-700
Miejscowość: Lubliniec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3820826.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3820826.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4815991.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Umowa na część I zamówienia została zawarta z gminą Olsztyn
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku granica Gminy Olsztyn – Żarki, Suliszowice Wieś”
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2175483.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 14
Kod pocztowy: 42-283
Miejscowość: Boronów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1964236.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1964236.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3200000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Umowa na część II zamówienia została zawarta z gminą Żarki
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Budowa trasy rowerowej w ciągu RTR Nr 17 na odcinku Suliszowice Jaroszów z „MOR”
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1020778.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 14
Kod pocztowy: 42-283
Miejscowość: Boronów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1040213.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1040213.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1700000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Umowa na część III zamówienia została zawarta z gminą Żarki
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.