Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/6772

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podtytuł: w Referacie Finansowym

Olsztyn, dnia 29 września 2021 r.

 

Urząd Gminy Olsztyn

Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

W REFERACIE FINANSOWYM
 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. wykształcenie wyższe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows
  i pakietu Office oraz znajomość obsługi programów finansowo – księgowych.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 2. doświadczenie w zakresie księgowania dochodów z zakresu opłat lokalnych,
 3. wiedza i znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości finansowej i budżetowej, finansów publicznych, prawa podatkowego,
 4. biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows
  i pakietu Office oraz znajomość obsługi programów finansowo – księgowych,
 5. odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. księgowanie, sprawozdawczość oraz egzekwowanie opłat lokalnych,
 2. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 3. przygotowywanie sprawozdań, analiz,
 4. wystawianie faktur na podstawie umów w zakresie sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego itp.,
 5. bieżące przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty oraz sporządzanie przelewów,
 6. współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu,
 7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień wójta i skarbnika.

4. Warunki pracy na stanowisku:

a) praca na pełny etat,

b) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2018.936 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Olsztyn

c) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

5. Dodatkowe informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV),
 2. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
  o stanie odbytych studiów),
 3. kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności
  do dokonywania czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem
 5. odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji z klauzulą (jeśli dane osobowe wykraczają poza dane wskazane w art. 22¹ §1) :

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

 

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty w kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko w Referacie Finansowym - płatności i opłaty lokalne" należy składać do dnia 11 października 2021 roku na adres Urzędu Gminy Olsztyn,  Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Olsztyn.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP Gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy przy Pl. Piłsudskiego 10 w Olsztynie.