Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/7206

OGŁOSZENIE

Podtytuł: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olsztyn

20.05.2022 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olsztyn

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z ze zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olsztyn w dniach od 20.05.2022 r. do 09.06.2022 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn,  Plac Marszałka Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://www.olsztyn.bip.jur.pl/

Wszyscy mieszkańcy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

 

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@olsztyn-jurajski.pl - do dnia 09.06.2022 r.

 

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.