Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/7472

Zaproszenie

Podtytuł: na Sesję Rady Miejskiej w Olsztynie w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 13.00

ADM.0002.8.2022

Olsztyn, 15 listopada 2022 r.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Miejskiej w Olsztynie na dzień 23 listopada 2022 roku (środa), która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn (42-256 Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10), na którą uprzejmie zapraszam. Obrady Sesji rozpoczną się o godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji nadzwyczajnej
5. Powołanie Komisji uchwał i wniosków
6. Przedstawienie propozycji inwestycji rekreacyjno-turystycznej w Olsztynie
7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Olsztyn, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn (druk nr: 293)
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Olsztyn w trybie przetargowym - na czas nieoznaczony (druk nr: 294)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki nr 1582/6, położonej w miejscowości Olsztyn (druk nr: 295)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Turów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (druk nr: 296)
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" (druk nr: 297)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/191/20 Rady Gminy Olsztyn  z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn (druk nr: 298)
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, w związku ze zwrotem kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego (druk nr: 299)
15. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2023 rok (druk nr: 300)
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok oraz w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych (druk nr: 301 i 302)
17. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej (druk nr: 303)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2022-2030 (druk nr: 304)
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 2022 rok (druk nr: 305)
20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Olsztyn w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olsztyn (druk nr: 306)
21. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski
22. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Olsztynie.