Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/7699

OGŁOSZENIE

Podtytuł: o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupice w gminie Olsztyn, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka 356/2.

Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn

 

na podstawie art. 97a pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2023.344)

 

podaje do publicznej wiadomości

 

że zamierza dokonać z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupice w gminie Olsztynie, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 356/2 k.m. 8. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Biskupice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Olsztynie Nr XXXI/235/2005 z dnia 22 listopada 2005 roku ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego nr 11 poz. 415 z dnia 07.02.2006 r. teren objęty podziałem, oznaczony jest na planie, symbolem 2 KD-DG (L) – teren dróg gminnych - lokalnych. Przedmiotowy podział nieruchomości jest realizacją celu publicznego, polegającego na wydzieleniu gruntów pod poszerzenie drogi publicznej w Biskupicach. Cel publiczny został zdefiniowany w oparciu o art. 6 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, winny zgłosić swoje roszczenia w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn Referacie Nieruchomości i Drogownictwa, Plac Piłsudskiego 10 i przedłożyć dokumenty potwierdzające powyższe prawa.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie podziałowe.