Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/7952

Zaproszenie

Podtytuł: na Sesję Rady Miejskiej w Olsztynie w dniu 26 października 2023 r.

Olsztyn, 18 października 2023 r.

ADM.0002.4.2023


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) zwołuję XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Olsztynie na dzień 26 października 2023 roku (czwartek), która odbędzie się
w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn (42-256 Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10),
na którą uprzejmie zapraszam. Obrady Sesji rozpoczną się o godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 2639/3, położonej w miejscowości Olsztyn (druk nr: 367)
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Olsztyn własności nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowno w gminie Olsztyn (druk nr: 368)
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej  w miejscowości Olsztyn (druk nr: 369)
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Miasta  i Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024" (druk nr: 370)
10. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2024 rok (druk nr: 371)
11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej (druk nr: 372)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2023-2030 (druk nr: 373)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn
na 2023 rok (druk nr: 374)
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu (druk nr: 375)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027 (druk nr: 376)
16. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski
17. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Olsztynie.

Przewodniczący Rady
Janusz Konieczny

Projekty uchwał dostępne są pod linkiem:

https://olsztynjurajski.esesja.pl/posiedzenie/ead65147-1b51-4