Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 22 września 2018 r.

imieniny: Milana, Tomasz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Olsztyn, 13 grudnia 2013 r.
 


Urząd Gminy Olsztyn
Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze


REFERENT W REFERACIE FINANSOWYM

 


1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe,
b) biegła znajomość komputera,
c) znajomość przepisów prawnych, a w szczególności Ordynacji podatkowej i przepisów obowiązujących w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy publicznej.

2. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy lub staż w administracji samorządowej.


3. Zakres zadań:

a) prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych
b) wprowadzanie zmian w ewidencji podatkowej na podstawie zmian w ewidencji gruntów i budynków,
c) prowadzenie postępowań podatkowych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej oraz przepisów prawa materialnego podatkowego, w celu ustalenia lub określenia wysokości podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych,
d) prowadzenie postępowań podatkowych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej do podejmowania decyzji w sprawach ulg dla podatników podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości i od środków transportowych,
e) dokonywanie wymiaru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych,
f) prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania wysokości podatków:  rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych,
g) przygotowanie projektów uchwał  z zakresu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłat lokalnych,
h) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych.


4.  Warunki pracy na stanowisku:

a) praca na pełny etat,
b) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia             18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Olsztyn,
c) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
d) kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu.

5.  Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w listopadzie 2013 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Olsztyn w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopia dowodu osobistego,
d) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
e) kwestionariusz osobowy,
f) kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do dokonywania czynności prawnych.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Olsztyn,  Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn  z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta”  w terminie do 30 grudnia 2013 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 


Małgorzata Haładyj
Zastępca Wójta

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-12-13.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2013-12-13 14:22:39.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2013-12-13 14:22:39.
czytano: 2862 razy, id: 3207
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-12-13
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018