Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 20 września 2018 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Podtytuł: Roboty dodatkowe w zakresie poprawy warunków gruntowo-wodnych koniecznych do realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie - ul. Olchowej i Dębowej Numer ogłoszenia: 272941 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013

Olsztyn: Roboty dodatkowe w zakresie poprawy warunków gruntowo-wodnych koniecznych do realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie - ul. Olchowej i Dębowej Numer ogłoszenia: 272941 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 262825 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe w zakresie poprawy warunków gruntowo-wodnych koniecznych do realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie - ul. Olchowej i Dębowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót dodatkowych w zakresie poprawy warunków gruntowo-wodnych koniecznych do realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie - ul. Olchowej i Dębowej. Zakres robót dodatkowych obejmuje min.: stabilizację gruntu, regulację pionową urządzeń podziemnych, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.21.22.21-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    Zakład Usługowo Handlowy DET, ul. Cmentarna 10, 42-243 Rędziny, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31919,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


    Cena wybranej oferty: 34941,34

    Oferta z najniższą ceną: 34941,34 / Oferta z najwyższą ceną: 34941,34

    Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

    1. Podstawa prawna

    Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

    2. Uzasadnienia wyboru trybu

    Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

    W trakcie prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie ul. Olchowa i Dębowa wystąpiła konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego. Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 18 listopada 2013 r. stało się konieczne wykonanie robót dodatkowych w zakresie: stabilizacji gruntu, regulacji pionowej urządzeń podziemnych, mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża oraz wykonania nawierzchni z kostki betonowej. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys. Dlatego Zamawiający postanowił udzielić zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 5 lit. a i b

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-12-16.
Wprowadził do systemu: Tomasz Gajda. Data wprowadzenia: 2013-12-16 11:54:39.
Zatwierdził do publikacji: Tomasz Gajda. Data publikacji: 2013-12-16 11:54:39.
czytano: 636 razy, id: 3209
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-12-16
Aktualizacja wiadomości
Tomasz Gajda

2013-12-16
Aktualizacja wiadomości
Tomasz Gajda

2013-12-16
Nowa wiadomość
Tomasz Gajda

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018