Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 20 października 2018 r.

imieniny: Irena, Kleopatra

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Podtytuł: Modernizacja stadionu piłkarskiego w Olsztynie

Olsztyn: Modernizacja stadionu piłkarskiego w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 41400 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 526796 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja stadionu piłkarskiego w Olsztynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 1)wymiana murawy stadionu piłkarskiego:zdjęcie obecnej nawierzchni boiska, roboty rozbiórkowe,korytowanie placu boiska, ukształtowanie spadków terenu, wykonanie drenażu powierzchniowego boiska, obramowanie nawierzchni boiska od projektowanej bieżni obrzeżem trawnikowym płaskim, ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykrycie nasion po wysiewie walcem kolczatką, mechaniczna pielęgnacja trawników 2)przebudowa trybun:roboty przygotowawcze,zdjęcie warstwy humusu ze skarpy, ukształtowanie geometrii skarpy,wykonanie deskowania trybun,ułożenie zbrojenia trybun,wylanie trybun, montaż krzeseł, 3) montaż osprzętu sportowego i małej architektury: montaż dwóch pełnowymiarowych bramek piłkarskich wraz z siatkami, montaż dwóch wiat dla zawodników, montaż wiaty dla sędziów, montaż piłkochwytów długości 46m i wysokości 9 m,montaż koszy na śmieci oraz ławek,4) połączenie komunikacyjne terenu stadionu - wykonanie chodnika tworzącego połączenie komunikacyjne pomiędzy wejściem na teren stadionu a trybuną i sąsiadująca halą 2.3.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:2.4.1. Dokumentacja projektowa, Przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacja - stanowiąca jako zbiór załącznik nr 1 do SIWZ, Uwaga: Załączona dokumentacja projektowa zawiera większy zakres robót niż wynika z przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania bieżni. 2.4.2. Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.2.5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej. 2.6. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu obioru końcowego bez usterek i wad. 2.7. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.8. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j.w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.9. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach PROW na lata 2007-2013, w ramach działania Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usługowo Budowlany BUD-REM Tomasz Skipirzepa, ul. Pomorska 39/56, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 667926,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 561448,49

Oferta z najniższą ceną: 561448,49 / Oferta z najwyższą ceną: 2197891,64

Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-02-05.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2014-02-05 13:45:14.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2014-02-05 13:45:14.
czytano: 788 razy, id: 3261
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-02-05
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018