Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 20 lutego 2019 r.

imieniny: Anita, Leon

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Podtytuł: Olsztyn: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kusiętach, Gmina Olsztyn Numer ogłoszenia: 40693 - 2014; data zamieszczenia: 27.02.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16136 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kusiętach, Gmina Olsztyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje min.:a) wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,10x32,25 m o nawierzchni ze sztucznej trawy na podbudowie z kruszywa łamanego. Przewiduje się wydzielenie w ramach boiska układ podłużny: boiska do koszykówki ( boisko wymiarowe 28x15), boiska do piłki nożnej (boisko niewymiarowe), boiska do siatkówki (boiska wymiarowe 18X9), układ poprzeczny: 2 boiska do koszykówki (boisko niewymiarowe (15x14) b) wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt wykonawczy układu i formy graficznej nawierzchni boiska. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Zamawiającym i inspektorem nadzoru. c) podbudowa: kruszywo łamane 0,05-5 mm - gr. 5,0 cm, kruszywo łamane (kruszone) stabilizujące mech. 4-30 mm gr.15 cm, drenaż w obsypce z kruszyw płukanych 8-16 mm, geowłóknina drenarsko-separująca z włókien ciągłych o wodoprzepuszczalności minimum 95 mm/s (obudowa kanałów drenarskich), warstwa piasku gruboziarnistego zagęszczonego warstwowo do Is=1 gr.20- cm, warstwa piasku średnioziarnistego zagęszczonego warstwowo do Is=0,97 warstwa niwelująca teren do poziomu rzędnej (294,00 m n.p.m.), grunt rodzimy stabilizowany geowłókniną nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30 cm, d) trawa syntetyczna: typ włókna: fibrylowane, skład chemiczny włókna: polietylen, wysokość włókna: 15 mm-20 mm e) wykonanie niwelacji terenu, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm,formowanie nasypów o wys. do 3.0 m z uwzględnieniem piasku uziarnienie 0-4 mm, zagęszczenie nasypów f) wykonanie odwodnienia:drenaż liniowy w gruncie,studnie rozsączające z kręgów betonowych g)osprzęt boiska:kosze zewnętrzne do koszykówki tablica siatki - mocowane w tulejach - demontowalne, słupki aluminiowe zewnętrzne do siatkówki mocowane w tulejach wraz z siatką, bramki zewnętrzne do piłki nożnej wraz z siatkami, słupki aluminiowe zewnętrzne do tenisa mocowane w tulejach wraz z siatką, piłkochwyty wysokości 6 m, 4 ławki szrr. 170 cm mocowane w gruncie 2.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.2.5. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną 2.6. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.2.7. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. 2.8. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.9. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j.w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.10. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.22.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane w ramach działania Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    SOFI SPORT Sp. z o.o., ul. Kosowska 33/1, 60-464 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 177964,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 127920,00

    Oferta z najniższą ceną: 127929,00 / Oferta z najwyższą ceną: 212462,67

    Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-02-27.
Wprowadził do systemu: Tomasz Gajda. Data wprowadzenia: 2014-02-27 13:07:34.
Zatwierdził do publikacji: Tomasz Gajda. Data publikacji: 2014-02-27 13:07:34.
czytano: 724 razy, id: 3274
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-02-27
Nowa wiadomość
Tomasz Gajda

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019