Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 24 stycznia 2019 r.

imieniny: Felicja, Robert

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Podtytuł: Olsztyn: Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - infrastruktura turystyczna Numer ogłoszenia: 48471 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn , Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl
    Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - infrastruktura turystyczna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
2.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - infrastruktura turystyczna2.Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część I zamówienia obejmować będzie: Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - słup ogłoszeniowy, napis przestrzenny, witacze: dostawa i montaż witacza w postaci bramy przy drodze powiatowej Olsztyn - Srocko - należy wykonać dwa pojedyncze moduły tworzące dwustronną bramę, wymiary elementu: wysokość 3 m, szerokość: 3,5 m, grubość litery 40 cm. Całość w kolorze logotypu Olsztyna (RAL 1021 i RAL 288C), dodatkowo pokryta lakierem odblaskowym. Konstrukcja z powłoką oparta na postumencie betonowym ze zbrojeniem i wpuszczonymi elementami mocującymi. Materiał i technologia według załącznik nr 1 do SIWZ, dostawa i montaż 2 dwustronnych witaczy przy drodze krajowej nr 46 - witacze/żegnacze o wymiarach: szerokość: 1,5 m wysokość 3 m, grubość 20 cm, materiał i technologia według załącznika nr 1 do SIWZ. Postument betonowy ze zbrojeniem i wpuszczonymi elementami mocującymi, Powłoka i konstrukcja - 5 lat gwarancji, witacze należy umieścić przy drodze krajowej zgodnie z pismem nr GDDKiA-O/KA-Z3/aw/437/43/13/2024oraz GDDKiA-O/KA-Z3/425/aw/504/13/2023, dostawa i montaż napisu przestrzennego I love Olsztyn o wymiarach szer. 4 m, wys. 0,6 m, grubość litery - 12 cm, materiał i technologia według załącznika nr 1 do SIWZ. Całość w kolorze logotypu Olsztyna (RAL 1021 i RAL 288 C), Powłoka i konstrukcja - 5 lat gwarancji. Grafika w sercu w postaci reliefu wklęsłego z obu stron, dostawa i montaż słupa ogłoszeniowego na płycie rynku, złożonego z 8 modułów wys. 1,7 - 2,4 m, materiał i technologia: według załącznika nr 1 do SIWZ. Powłoka i konstrukcja - 5 lat gwarancji. Część II zamówienia obejmować będzie: Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - siedzisko dostawa i montaż siedziska na płycie rynku, złożonego z 13 modułów wys. 0,3 - 0,65 m układających się w kształt skamieliny, materiał i technologia: według załącznik nr 1 do SIWZ. Siedzisko podświetlane oświetleniem ledowym. Do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie wszelkich koniecznych zgód oraz warunków niezbędnych do wykonania instalacji podświetlenia siedziska. Instalacje elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Powłoka i konstrukcja - 5 lat gwarancji.2.4. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko wykonać przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną wizualizacją oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. Wszystkie materiały, półwyroby i wyroby użyte do produkcji i montażu elementów infrastruktury, konstrukcji wsporczych, fundamentów muszą posiadać odpowiednie atesty, potwierdzające ich jakość, aprobaty techniczne lub certyfikaty obowiązujące dla danej grupy wyrobów i odpowiadać obowiązującym normom polskim i przepisom prawa. Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek przeprowadzenia na swój koszt, badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych prac i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania wszelkich koniecznych zgłoszeń przed przystąpieniem oraz w trakcie trwania robót oraz ponoszenie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, w tym uzgodnienie i zgłoszenie wykonania prac w pasie dróg, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia Prowadzony montaż infrastruktury musi odbywać się zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, sanitarnymi, ochrony środowiska i przepisami Prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu, na którym prowadzony jest montaż infrastruktury przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Materiały, urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jedn. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) oraz m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 198, poz. 2041) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane prowadzonymi przez siebie pracami. Instalując/montując elementy Wykonawca zobowiązuje się do realizacji w/w zadania, w taki sposób aby oznakowania te nie zagrażały bezpieczeństwu osób z nich korzystających. W przypadku kiedy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub przesłanki stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa osób z nich korzystających Wykonawca na swój własny koszt, będzie zobligowany do niezwłocznego dokonania stosownych korekt. Po zakończeniu montażu każdego elementu należy sporządzić dokumentację fotograficzną i przekazać ja Zamawiającemu.Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów niezbędnych Zamawiającemu do rozliczenia przedmiotu umowy z instytucją współfinansującą zadanie (np. takich jak: harmonogram rzeczowo-finansowy, kosztorys ofertowy, kosztorys różnicowy, oświadczenia, wyjaśnienia itp. ). Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty podpisania umowy do przedłożenia Zamawiającemu opisu technicznego oraz rysunków technicznych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w wersji papierowej i elektronicznej, Wykonawca zobowiązany w terminie 7 dni od daty podpisania umowy do przedłożenia Zamawiającemu uzgodnionego z nim harmonogramu rzeczowo-finansowego. 2.5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ 2.5.1. Dokumentacja techniczna - stanowiąca jako zbiór załącznik nr 1 do SIWZ, 2.5.2. Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.2.6. Postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi. Wykonawca udzieli na wykonany montaż,co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi, liczonej od dnia następnego podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. 2.7. Postanowienia dotyczące reakcji na zgłoszone wady. Czas na usunięcie zgłoszonych wad wykonanego już (i wykonywanego) przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji i rękojmi, wyniesie maksymalnie 5 dni od jej zgłoszenia, chyba, że z przyczyn technicznych ich usunięcie w w/w terminie będzie niemożliwe, wówczas Zamawiający i Wykonawca ustalą ostateczny, możliwy ze względu na uwarunkowania techniczne, termin usunięcia zgłoszonych wad. Usunięcie zgłoszonych wad zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad podpisanym przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wad powstałych z jego winy w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, jak i również po ich zakończeniu oraz w okresie gwarancji i rękojmi. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszelkimi kosztami usunięcia wad jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia, w terminie 4 dni od dnia ich zgłoszenia. Nie powoduje to utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji. 2.8. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.9. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j.w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.10. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.90-8, 34.99.22.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenia oświadczenia (zał. 3 do SIWZ)

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający, uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał: dwie dostawy i montaż elementów wizualizacji przestrzennej np. pylon reklamowy, neon, city light etc. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Wykonawca spełnił

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenia oświadczenia (zał. 3 do SIWZ)

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


        Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenia oświadczenia (zał. 3 do SIWZ)

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


        Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenia oświadczenia (zał. 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
    określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie dostaw dwie dostawy i montaż elementów wizualizacji przestrzennej (np. pylon reklamowy, neon, city light etc.), dla których Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub wskazujące, że są wykonywane należycie.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

9.3.1.Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;9.3.2.Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymienione w pkt 7.1 oraz 7.2 niniejszej SIWZ. 9.3.3.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wzór załącznik nr 6 do SIWZ 9.3.4.Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;9.3.5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp w tym także w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących warunków: 1)Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacją przedmiotu umowy (np. zmiana stawki podatku VAT) 2)Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (umowy),3)Zmiany lokalizacji oznakowania, po uzgodnieniu nowego miejsca z Zamawiającym, 4)Zmiana terminu wykonania zamówienia ulegnie przesunięciu przypadku skróceniu terminu realizacji inwestycji oraz przedłużeniu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania montażu, b)wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne umożliwiające prowadzenie montażu, przeprowadzenie prób sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niskie temperatury, opady śniegu lub deszczu, wichura lub inne zjawiska atmosferyczne powodujące przerwanie robót, c)zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy d)istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy;e)wstrzymania prac przez Wojewódzki Konserwator Zabytków, mający bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót. f)odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych g)przedłużenie terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych h) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, i) opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; j)gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawa, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 2.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, pod warunkiem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olsztyn.bip.jur.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 pok. nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamówienie jest współfinansowane w ramach działania Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zamawiający nie przewiduje:- zawarcia umowy ramowej, - przeprowadzenia aukcji elektronicznej , - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, - udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz nie przewiduje ograniczeń ubiegania się o zamówienie publiczne wynikające z art. 29 ust.4 ustawy Pzp.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - słup ogłoszeniowy, napis przestrzenny, witacze.

    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I zamówienia obejmować będzie: Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - słup ogłoszeniowy, napis przestrzenny, witacze: dostawa i montaż witacza w postaci bramy przy drodze powiatowej Olsztyn - Srocko - należy wykonać dwa pojedyncze moduły tworzące dwustronną bramę, wymiary elementu: wysokość 3 m, szerokość: 3,5 m, grubość litery 40 cm. Całość w kolorze logotypu Olsztyna (RAL 1021 i RAL 288C), dodatkowo pokryta lakierem odblaskowym. Konstrukcja z powłoką oparta na postumencie betonowym ze zbrojeniem i wpuszczonymi elementami mocującymi. Materiał i technologia według załącznik nr 1 do SIWZ, dostawa i montaż 2 dwustronnych witaczy przy drodze krajowej nr 46 - witacze/żegnacze o wymiarach: szerokość: 1,5 m wysokość 3 m, grubość 20 cm, materiał i technologia według załącznika nr 1 do SIWZ. Postument betonowy ze zbrojeniem i wpuszczonymi elementami mocującymi, Powłoka i konstrukcja - 5 lat gwarancji, witacze należy umieścić przy drodze krajowej zgodnie z pismem nr GDDKiA-O/KA-Z3/aw/437/43/13/2024oraz GDDKiA-O/KA-Z3/425/aw/504/13/2023, dostawa i montaż napisu przestrzennego I love Olsztyn o wymiarach szer. 4 m, wys. 0,6 m, grubość litery - 12 cm, materiał i technologia według załącznika nr 1 do SIWZ. Całość w kolorze logotypu Olsztyna (RAL 1021 i RAL 288 C), Powłoka i konstrukcja - 5 lat gwarancji. Grafika w sercu w postaci reliefu wklęsłego z obu stron, dostawa i montaż słupa ogłoszeniowego na płycie rynku, złożonego z 8 modułów wys. 1,7 - 2,4 m, materiał i technologia: według załącznika nr 1 do SIWZ. Powłoka i konstrukcja - 5 lat gwarancji..

    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.90-8, 34.99.22.00-9.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.06.2014.

    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - siedzisko.

    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II zamówienia obejmować będzie: Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - siedzisko -dostawa i montaż siedziska na płycie rynku, złożonego z 13 modułów wys. 0,3 - 0,65 m układających się w kształt skamieliny, materiał i technologia: według załącznik nr 1 do SIWZ. Siedzisko podświetlane oświetleniem ledowym. Do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie wszelkich koniecznych zgód oraz warunków niezbędnych do wykonania instalacji podświetlenia siedziska. Instalacje elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Powłoka i konstrukcja - 5 lat gwarancji.

    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.90-8, 34.99.22.00-9.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.06.2014.

    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-03-06.
Wprowadził do systemu: Tomasz Gajda. Data wprowadzenia: 2014-03-06 15:02:43.
Zatwierdził do publikacji: Tomasz Gajda. Data publikacji: 2014-03-06 15:02:43.
czytano: 979 razy, id: 3278
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-03-06
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2014-03-06
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2014-03-06
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2014-03-06
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2014-03-06
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2014-03-06
Nowa wiadomość
Tomasz Gajda

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019