Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 22 września 2018 r.

imieniny: Milana, Tomasz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Podtytuł: Olsztyn: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn Numer ogłoszenia: 71427 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014

Olsztyn: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn
Numer ogłoszenia: 71427 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn , Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl
    Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn 2.2. Podstawowe dane dotyczące Gminy Olsztyn Lp. Gmina Ilość mieszkańców w gminie, według złożonych deklaracji Ogólna liczba nieruchomości zamieszkałych - tzw. punktów odbiorowych - odrębnie budynki: jednorodzinne/ wielorodzinne Powierzchnia gminy/km2 1 Olsztyn 7020 2371 109,15 km2. Zamawiający informuje, iż przy odbiorze i zagospodarowaniu odpadów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji, oznacza to, że podane ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej (zarówno liczba mieszkańców jak również ilość odpadów stanowią wielkości minimalne, które to wartości są gwarantowane do zrealizowania w trakcie trwania przedmiotu umowy). 2.3. Wykonawca/y będą odbierali odpady z nieruchomości z następującą częstotliwością: 1) Zmieszane odpady komunalne: dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - co cztery tygodnie,2) Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki obejmującej zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne oraz oddzielnie: szkło i opakowania szklane należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:a) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - co cztery tygodnie b) dla punktu selektywnego zbierania - w miarę potrzeb nie dopuszczając do przepełnienia pojemników i kontenerów, jednak nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie 3) Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zamieszkałych przez gminę - co 4 tygodnie.4) Odpady wielkogabarytowe - jeden raz w roku,W przypadku gdy ilość odpadów będzie większa niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnej wartości wyliczonej poniżej, jednakże z zastrzeżeniem, iż jest to jego uprawnienie, z którego może skorzystać lecz nie musi w zależności od potrzeb.Gwarantowana ilość odpadów, które zostaną odebrane to ilość odpadów wymienionych w formularzach ofertowym i cenowym załącznik nr 2 i 2a do SIWZ. Minimalna gwarantowana wartość przedmiotu zamówienia będzie wyliczona jako : Cena za 1 tonę za odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych x minimalna ilość wytworzonych odpadów zmieszanych w ciągu trwania umowy = Minimalna wartość za odpady zmieszane (suma wartości za odpady zmieszane i segregowane) = Minimalna gwarantowana wartość przedmiotu zamówienia Cena za 1 tonę za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych x minimalna ilość wytworzonych odpadów segregowanych w ciągu trwania umowy = Minimalna wartość za odpady segregowane Maksymalna wartość przedmiotu zamówienia będzie wyliczona jako : Cena za 1 tonę za odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych x maksymalna ilość wytworzonych odpadów zmieszanych w ciągu trwania umowy = Maksymalna wartość za odpady zmieszane (suma wartości za odpady zmieszane i segregowane) = Maksymalna wartość przedmiotu zamówienia Cena za 1 tonę za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych x maksymalna ilość wytworzonych odpadów segregowanych w ciągu trwania umowy = Maksymalna wartość za odpady segregowane 2.4. Zakres usługi obejmuje:W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olsztyn, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania, zgodnie z zapisami:ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ), uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego 2014, rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,Wykonawca jest obowiązany przekazać odpady do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego lub do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.2.5. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący: załącznik nr 1 do SIWZ 2.6. Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbywa się będzie z podziałem na odpady: 1) zmieszane odpady komunalne, 2) papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, 3) szkło, 4) odpady ulegające biodegradacji, 5) meble i inne odpady wielkogabarytowe.2.7. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych: 1) pojemniki (kubły) na odpady zmieszane o pojemności 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami,2) pojemniki (kubły lub worki) przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, takich jak: szkło, plastik, papier, metal o pojemności 120 l, 240 l, 360 l i 1100 l - pojemniki wykonane zgodnie obowiązującymi przepisami. Wybór rodzaju pojemnika o równoważnej pojemności (kubeł, worek itp. ) należy do Wykonawcy. 3) pojemniki (kubły) na odpady biodegradowalne o pojemności 80 l. Zapotrzebowanie na pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów przedmiotu zamówienia określono w załączniku 1do SIWZ. Pojemniki na odpady winny być nowe lub w dobrym stanie technicznym (używane) spełniające obowiązujące normy. 2.8. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki.1. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, pojemników ( kubły lub worki) do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemniki (kubły) do zbierania odpadów biodegradowalnych. 2.Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć PSZOK w odpowiednie pojemniki - zapotrzebowanie określone odpowiednio w załączniku 1do SIWZ.3.Pierwsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki winno nastąpić w terminie do dwóch tygodni od zawarcia umowy nie później niż do 31 lipca 2014 roku, a następnie, na bieżąco winno być realizowane w całym okresie trwania umowy. Termin dostarczenia pojemników w ciągu trwania umowy: niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania doposażenia nieruchomości w pojemniki, w przypadku ich udokumentowanego zaginięcia lub zniszczenia.2.9. Transport i zagospodarowanie - Wykonawca jest zobowiązany do:a)zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem,b) zbierania odpadów leżących luzem obok zapełnionych pojemników, kontenerów zlokalizowanych w zabudowie wielorodzinnej oraz doprowadzenia do porządku terenów przyległych tj. terenów w promieniu 4 metrów, zanieczyszczonych na skutek przepełnienia wymienionych urządzeń służących do gromadzenia odpadów - obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników lub kontenerów,c)przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego,d) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),e)gospodarowania odebranymi odpadami w sposób zapewniający wywiązywanie się z powierzonych przez Zamawiającego - uczestników grupy Zamawiającej, Wykonawcy obowiązków nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 3b ust 2 i art. 3c ust. 2 ustawy tj.:- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645),- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676).2.10. DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY:1) Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz :a) Przygotowanie informacji z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz obsługi punktu PSZOK w formie ulotek. Informacja o terminie odbioru odpadów powinna być dostarczona na każdą nieruchomość nie później niż w dacie dostarczenia pojemników. Ulotki winny zawierać w szczególności informację o adresie i telefonie do przyjmowania zapotrzebowania na pojemniki, a także numer konta gminy do wniesienia opłaty i terminy jej zapłaty. Forma i treść ulotki podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, b)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi związanej z wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów jak również wyposażenia w pojemniki punkty PSZOK.c) Pierwsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki winno nastąpić w terminie do 1.08.2014 roku, a następnie, na bieżąco winno być realizowane w całym okresie trwania umowy. Termin dostarczenia pojemników w ciągu trwania umowy: niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania doposażenia nieruchomości w pojemniki, w przypadku ich udokumentowanego zaginięcia lub zniszczenia.d) Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, wyłącznie w zakresie powierzonych zadań.e) W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje akcję odbioru odpadów 1 (raz) w roku połączone ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych takich jak : baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej, zużyte opony, inne odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,2.11. Sprawozdawczość - Wykonawca zobowiązany jest do:a) bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.b)przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu - raporty miesięczne stanowiące część miesięcznego protokołu odbioru, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym zawierające informacje o:- ilości i rodzaju odpadów komunalnych (ilość i pojemność pojemników oraz ilość worków frakcjami) zebranych z wyszczególnionych nieruchomości,- adresach nieruchomości, z których właściciele nie oddali odpadów komunalnych lub oddali w ilości niewspółmiernej do ilości wykazanych mieszkańców,- ilości przeterminowanych leków i baterii (Mg z podziałem na frakcje), - sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały przekazane, potwierdzone kartami przekazania odpadów, c)przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania kwartalne zgodne z art. 9 n ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. d) przekazywania karty przekazania odpadów i dowody wagowe (określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów - Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1673),2.12. Kontrola rzetelności segregacji:Wykonawca/y zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek:a) pozostawić informację o źle wysegregowanych odpadach dla właściciela nieruchomości, b) wykonać dokumentację fotograficzną z datownikiem wraz z protokołem zdarzenia,c) niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałym fakcie.2.13. INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:1. Wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz niedogodności dla mieszkańców,2.Zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy, dostatecznej liczby środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w liczbie co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie,3.Porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru - wynikające wyłącznie z winy Wykonawcy, 4.Wyposażenie pojazdów do odbierania odpadów (w tym odpadów segregowanych), w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego (np. GPS ), umożliwiający trwałe zapisywanie o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, 5.Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o każdorazowym rozpoczęciu odbioru odpadów i umożliwienia Zamawiającemu skontrolowania masy pojazdu na instalacji odbioru odpadów. Zamawiający nie dopuszcza odbioru odpadów od innych podmiotów w terminach wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia. 6.Zapisywanie w sposób umożliwiający odczyt oraz przechowywanie w siedzibie Wykonawcy, przez okres obowiązywania umowy i 3 miesiące po jej zakończeniu danych pochodzących z systemu monitoringu i systemu czujników. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt, prezentację oraz analizę przechowywanych danych, które powinny być udostępniane na każde żądanie Zamawiającego.7.Okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa,8.Ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy, a powstałe wyłączenie z winy Wykonawcy, 9.Naprawa lub ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w gminie (uszkodzenia chodników i innych urządzeń),10.Naprawa lub wymiana uszkodzonych w trakcie realizacji umowy kontenerów i pojemników na odpady na własny koszt, jeśli powstały z winy Wykonawcy, w terminie do 3 dni od zgłoszenia w formie telefonicznej lub e-mail przez Zamawiającego. 11.Dostarczenie wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych informacji wraz z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych. Informacja zostanie dostarczona w dacie dostarczenia pojemników. 12.Zapewnienie na czas realizacji przedmiotu zamówienia ( posiadanie lub dostępność ) bazy magazynowo - transportowej, usytuowanej i wyposażonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 13.Umożliwienie wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przepisami wykonawczymi,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3, 34.92.84.80-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Wysokość wadium.Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 8.2. Forma wadium.Wadium może być wniesione w następujących formach:a)pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c)gwarancjach bankowych;d)gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a, oraz art. 46 ust. 5 ustawy pzp.8.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: PKO BP II Oddział w Częstochowie nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego Biuro Obsługi Interesanta, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 8.4. Termin wniesienia wadium.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego zaksięguje przelew na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.8.5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt .2 ustawy. 8.6. Zwrot wadium.Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1 - 4 pzp. z zastrzeżeniem ust. 4a pzp.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.7. Utrata wadium.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Wykonawca musi wykazać, że:- posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ, - posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie na zasadzie spełnia/ nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów.

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


        Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę główną odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, obejmujące wykonanie lub wykonywanie usług odbierania odpadów komunalnych, z co najmniej 1 000 nieruchomości. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie na zasadzie spełnia/ nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów.

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


        Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że :a) dysponuje lub będzie dysponować w celu wykonania zamówienia samochodami specjalistycznymi i samochodem ciężarowym, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w ilości: - co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 l, 1100 l (śmieciarka),- co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbierania pojemników z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi oraz odpadów wielkogabarytowych (samochód skrzyniowy). Powyższy punkt należy opisać w przedłożonym wykazie potencjału technicznego wg załącznika nr 5 do SIWZ,- co najmniej jeden pojazd dostosowany do przewozu kontenerów 7 m3. Powyższy punkt należy opisać w przedłożonym wykazie potencjału technicznego wg załącznika nr 5 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie na zasadzie spełnia/ nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów.

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. 3 do SIWZ)

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Wykonawca musi wykazać, że:posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 00 000,00 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie na zasadzie spełnia/ nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
    określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    Wykonawca zobowiązany jest wykazać w wykazie głównych wykonywanych/ wykonywanych usług, że wykonał lub wykonuje usługę główną odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, obejmujące wykonanie lub wykonywanie usług odbierania odpadów komunalnych, z co najmniej 1 000 nieruchomości, dla których Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodów potwierdzających ze usługi, te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.;
    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

9.3.1.Wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz wypełniony formularz cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 2a do SIWZ,9.3.2.Potwierdzenie wniesienia wadium, 9.3.3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymienione w pkt. 7.1 oraz 7.2 niniejszej SIWZ, 9.3.4.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wzór załącznik nr 6,9.3.5.Dokument zobowiązania podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 7.11 SIWZ potwierdzający dysponowaniem, potencjałem technicznym, lub zdolnościach finansowych z którego wynikać będzie udział tego podmiotu w wykonaniu zamówienia (załączyć jeśli dotyczy, jeżeli Wykonawca zamierza polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków podmiotu trzeciego) 9.3.6.Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,9.3.7.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


15.6 Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy przypadku gdy: wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy; wprowadzone zostaną zmiany przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług;nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, przekształcenia podmiotowego Wykonawcy,wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany, niepowodujące zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, w zakresie terminu i sposobu wykonania Umowy w przypadku, gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy,ulegną zmiany ilości punktów odbioru odpadów oraz ilości wytworzonych odpadów;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olsztyn.bip.jur.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn k/ Częstochowy pok. nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2014 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn k/ Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz nie przewiduje ograniczeń ubiegania się o zamówienie publiczne wynikające z art.29 ust.4 ustawy Pzp..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-04-02.
Wprowadził do systemu: Tomasz Gajda. Data wprowadzenia: 2014-04-02 14:24:38.
Zatwierdził do publikacji: Tomasz Gajda. Data publikacji: 2014-04-02 14:24:38.
czytano: 1066 razy, id: 3297
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-05-05
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2014-04-07
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Stolarski

2014-04-02
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2014-04-02
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2014-04-02
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2014-04-02
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2014-04-02
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2014-04-02
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2014-04-02
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2014-04-02
Nowa wiadomość
Tomasz Gajda

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018