Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 20 września 2018 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Podtytuł: Olsztyn: Termomodernizacja dachu wraz z renowacją elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Turowie

Olsztyn: Termomodernizacja dachu wraz z renowacją elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Turowie
Numer ogłoszenia: 180623 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147695 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja dachu wraz z renowacją elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Turowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja dachu wraz z renowacją elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Turowie 2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje min.:2.2.1. Wydłużenie okapów poza obrys ścian zewnętrznych a) demontaż rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich i części pokrycia dachowego z blach trapezowej/ papy na przerabianym fragmencie dachu b) montaż drewnianej konstrukcji przedłużonej części okapu zgodnie z projektem c)montaż rynien, obróbki blacharskiej oraz uzupełnienie pokrycia dachowego 2.2.2. Docieplenie dachu: a) po demontażu elementów z pkt. 2.2.1. zdemontować instalacje odgromową b) ułożyć stryropapę 15 cm, c) zamontować rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie i instalacje odgromową 2.2.3. Uszczelnienie i wymiana obróbki przy kominach a) uzupełnienie ubytków kominów i czapek kominowych b) wykonanie obróbek blacharskich kominów oraz montaż kratek i nasad wentylacyjnych 2.2.4. Zmiana kolorystyki elewacji a) usunięcie starej warstwy tynkowej, b) zagruntowanie z odgrzybieniem powierzchni ściany c) przyklejenie siatki na klej d) położyć tynk silikatowy, 2.2.5. Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 2.3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.2.4.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.5.Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.6.Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. 2.7. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.8.Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j.w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń.2.9.Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe WAXBUD Zbigniew Palutkiewicz, ul. Wieluńska 30, 42-100 Kłobuck, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144687,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 118790,34

    Oferta z najniższą ceną: 118790,34 / Oferta z najwyższą ceną: 130000,00

    Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-08-22.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2014-08-22 12:05:45.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2014-08-22 12:05:45.
czytano: 704 razy, id: 3458
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-08-22
Aktualizacja wiadomości
Piotr Stolarski

2014-08-22
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018