Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 20 września 2018 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, w części dotyczącej obszaru położonego przy ulicy Południowej w miejscowości Turów w gminie Olsztyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Olsztyn,18 stycznia 2016 r
    
OBWIESZCZENIE

o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, w części dotyczącej obszaru położonego przy ulicy Południowej w miejscowości Turów w gminie Olsztyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, przyjętego Uchwałą Nr XV/141/2012 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 czerwca 2012 r. z późn. zm., w części dotyczącej obszaru położonego przy ulicy Południowej w miejscowości Turów w gminie Olsztyn, w granicach określonych w Uchwale Nr III/24/15 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 lutego 2015r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.01.2016r. do 29.02.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu, tj.: 
    poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30,
    wtorek – 7.30 – 17.00,
    piątek – 7.30 – 14.00,
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn pod adresem: http://www.olsztyn.bip.jur.pl/

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.02.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, pokój nr 18 o godz. 12.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy wnieść na piśmie, kierując je do Wójta Gminy Olsztyn, na adres siedziby Urzędu Gminy w Olsztynie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2016r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  jest Wójt Gminy Olsztyn.

            Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.
            Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Olsztyn.

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-01-18.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2016-01-18 08:31:01.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2016-01-18 08:31:01.
czytano: 698 razy, id: 3993
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-01-18
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018