Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Podtytuł: Olsztyn: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z droga powiatową 1065S ciąg ulic: Sobieskiego, Jodłowej, Szkolnej oraz odcinków ul. 3-go Maja i Małej

Olsztyn: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z droga powiatową 1065S ciąg ulic: Sobieskiego, Jodłowej, Szkolnej oraz odcinków ul. 3-go Maja i Małej

Numer ogłoszenia: 39486 - 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 6898 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z droga powiatową 1065S ciąg ulic: Sobieskiego, Jodłowej, Szkolnej oraz odcinków ul. 3-go Maja i Małej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 1065S - ciąg ulic: Sobieskiego, Jodłowej, Szkolnej, oraz odcinków ul. 3 - go Maja i Małej. Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przebudowę nawierzchni ulic o łącznej długości 1030,47 m w tym: ul. Sobieskiego odcinek A-B - 290,39 m , - jezdnia o szerokości od 5,00 do 5,50 m ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym - światło 10 cm oraz krawężnikiem betonowym najazdowym (na zjazdach, - światło 4 cm - nawierzchnia z asfaltobetonu, - parking o szerokości 2,50 m nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafitowym, - chodnik o szerokości 1,50 m nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze czerwonym, - od Hm 1+80,00 do Hm 2+40,00 ściek przykrawężnikowy, łącznik pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Zieloną odcinek C-D- 45,85 m - jezdnia o szerokości 4,00 m ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym - światło 10 cm - nawierzchnia z asfaltobetonu, ul. 3-go Maja odcinek E-F 85,94 m - jezdnia o szerokości 4,00m ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym najazdowym światło 4 cm - nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym, - chodnik o szerokości do 1,50 m nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze czerwonym, ul. 3 - go Maja odcinek G-H - 61,54 m, - jezdnia o szerokości 3,50 m ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym najazdowym - światło 4 cm nawierzchnia z asfaltobetonu, - pochylenie poprzeczne jezdni obustronne daszkowe 2,0 %, ul. Jodłowa odcinek B -I i B-J - 124,81 m: - jezdnia o szerokości 5,00 m ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym -światło 10 cm nawierzchnia z asfaltobetonu, ul. Szkolna odcinek K-L 162,82 m:- jezdnia o szerokości 4,30 m ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym najazdowym światło 4 cm nawierzchnia z asfaltobetonu, - chodnik o szerokości do 1,50 m nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze czerwonym, - wykonanie drugiego wjazdu na teren szkoły z ul. Szkolnej zgodnie z rysunkiem (dodatkowy zjazd do szkoły) oraz zakup i montaż bramy i furtki, - Parking przy ul. Szkolnej o dł. ok. 43,00 m i szer. 2,20 m, - liczba miejsc postojowych 7 szt. - nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafitowym, ul. Mała odcinek M -N-O - 184,72 m - jezdnia o szerokości od 3,50 do 4,00 m ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym najazdowym światło 4 cm nawierzchnia z asfaltobetonu, - w rejonie ronda nawierzchnia wysp (garb) z kostki granitowej w kolorze czerwonym ograniczone krawężnikiem kamiennym wtopionym- światło 2 cm, - chodnik o szerokości 1,30 m nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze czerwonym, - dojazd szerokości 3,50 m nawierzchnia z kostki betonowej z kolorze szarym, - ciąg pieszo rowerowy - 74,40 m, nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze czerwonym i grafitowym o szerokości 3,00 m, - Parking przy ul. Małej o głębokości 5,00 m i długości 25,00 m, - liczba miejsc postojowych 10 szt., - nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafitowym, Wszystkie zjazdy indywidualne - nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafitowym, Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi - 72 miesięcy. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usługowo Handlowy DET Zdzisław Galant, ul. Cmentarna 10,, 42-242 Rędziny, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 799208,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 697779,00

Oferta z najniższą ceną: 697779,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1068801,46

Waluta: PLN .

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Przetargi.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2016-02-23

Dodanie artykułu - Piotr Stolarski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.