Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 22 września 2018 r.

imieniny: Milana, Tomasz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynek remizy OSP w Zrębicach

Olsztyn: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynek remizy OSP w Zrębicach
Numer ogłoszenia: 96050 - 2016; data zamieszczenia: 19.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 45424 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynek remizy OSP w Zrębicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynek remizy OSP w Zrębicach. 2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad ostatnią kondygnacją wraz z kolorystyką budynku, wymiana połaci dachowej z blachy trapezowej, czyszczenie i wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, montaż folii dachowej, przemurowanie kominów, wykonanie nowego zadaszenia wejścia głównego do budynku wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram,wzmocnienie ścian zewnętrznych budynku, wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz gazowej, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie kotłowni gazowej, roboty budowlane wewnątrz budynku - wykonanie nowych tynków, malowanie, montaż podgrzewaczy wody, ułożenie płytek na ścianach i podłodze, naprawa schodów zewnętrznych oraz wykonanie balustrad zewnętrznych, 2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 2.4. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.6. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy. 2.7. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.8. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.9. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Produkcyjny - Handlowo - Usługowy ROMEX Anna Romańska, Zrębice Pierwsze, ul. Główna 12b, 42-256 Olsztyn, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 681439,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 600037,02

  • Oferta z najniższą ceną: 600037,02 / Oferta z najwyższą ceną: 912288,23

  • Waluta: PLN .

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-04-19.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2016-04-19 08:42:49.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2016-04-19 08:42:49.
czytano: 506 razy, id: 4092
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-04-19
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018