Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 21 września 2018 r.

imieniny: Daria, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zapytanie ofertowe

Strona główna » Przetargi » Zapytanie ofertowe

Podtytuł: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - termomodernizacja budynku OSP w Zrębicach”

IZP.271.1.9.2016
Olsztyn, dnia 12.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


1. DANE ZAMAWIAJACEGO
 
Zamawiający: Gmina Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy tel. 34 3285-076, fax. 34 3285-057, www.olsztyn-jurajski.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn -  termomodernizacja budynku OSP w Zrębicach” przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności:
a) konstrukcyjno – budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia jednego spośród inspektorów nadzoru jako koordynatora, który koordynuje działania pozostałych inspektorów.

3. Zakres robót zadania, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski : Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynek remizy OSP w Zrębicach obejmuje min. następujące roboty:
a) docieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad ostatnią kondygnacją wraz z kolorystyką budynku,
b) wymiana połaci dachowej z blachy trapezowej, czyszczenie i wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, montaż folii dachowej, przemurowanie kominów,
c) wykonanie nowego zadaszenia wejścia głównego do budynku
d) wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram,
e) wzmocnienie ścian zewnętrznych budynku,
f) wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz gazowej,
g) wykonanie instalacji elektrycznej,
h) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
i) wykonanie kotłowni gazowej,
j) roboty budowlane wewnątrz budynku – wykonanie nowych tynków, malowanie, montaż podgrzewaczy wody, ułożenie płytek na ścianach i podłodze,
k) naprawa schodów zewnętrznych oraz wykonanie balustrad zewnętrznych,

4. Szczegółowy opis robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski określa dokumentacja projektowa udostępniona na stronie internetowej http://www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/4042

5. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego  we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz z ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953)  i umowy             z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,
c) sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz wytycznymi dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań,
e) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator) ma prawo:
a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
b) Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego   wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
c) Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.  
d) Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dostarczona dokumentacja projektowa, budowlano wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem robót budowlanych oraz obowiązujące przepisy prawa, zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem robót i załącznikami, które są znane Wykonawcy.   

8.    Do obowiązków inspektora nadzoru należy min.:
a) Merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót i konsultacja korekt projektów wdrażanych do realizacji.
b) Koordynowanie wszystkich specjalności branż w zakresie odbioru poszczególnych rodzajów robót wynikających z dokumentacji projektowej,
c) Pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późń. zm.), a szczególności czynności wymienione w art. 25 ustawy.
d) Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych
e) Protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy
f) Dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów.
g) Nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych koniecznych do odbioru.
h) Właściwa dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – Zamawiającego niezwłoczne od powiadomienia stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót.
i) Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.
j) Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych.
k) Nadzór nad terminowością realizacji zadania w szczególności w zakresie dotrzymywania  terminu zakończenia prac.
l) Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn.
m) Rozliczenie finansowe Wykonawcy robót zgodnie z umową wykonawczą.
n) Bez zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych.
o) Inspektor nadzoru dokonuje rozliczeń budowy pod względem ilościowym tzn. w zakresie zgodności rachunków wystawionych Zamawiającemu z rzeczywistym wykonaniem zakresu robót oraz pod względem ilościowym i jakościowym wykonanych robót.
p) Zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;
q) Nadzór nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego geodetę;
r) Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego wniosków o  płatność oraz kontroli projektu.
s) Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż raz w tygodni (za wyjątkiem  przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum ) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

9. Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełniona w okresie trwania prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego tj.: od dnia podpisania umowy, aż do końcowego odbioru robót zadania inwestycyjnego i podpisania bezusterkowego protokołu obioru końcowego (data zakończenia robót wykonawcy zadania 30.06.2017 r.)
10. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną oraz przepisami szczegółowymi.
11. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.
12. Kody CPV: 71247000-1

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółki cywilne). W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarne odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej.
5. KRYTERIA OCENY OFERT:  

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
cena  95% oraz termin zapłaty 5%.
 
6.    INFORMACHA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT:

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Opis kryteriów oceny - Waga
1. Cena - 95 %
2. Termin zapłaty - 5%

7. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT.

1. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:
Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 95 pkt., według wzoru matematycznego:
Kryterium I  –  cena – waga 95%

                             Najniższa cena ofertowa
Cena =  -------------------------------------------- x 100 pkt. x 95%
                               Cena oferty badanej

Ocena kryterium „Termin zapłaty ” nastąpi w skali punktowej od 0 do 5 pkt., według wzoru matematycznego:
Kryterium II  – Termin zapłaty – waga 5 %

                            Oferowany termin płatności
Termin płatności =  ---------------------------------------------- x 100 pkt. x 5 %
                                         30 dni

Wykonawca może wydłużyć termin zapłaty (minimalny termin płatności 20 dni maksymalny punktowany termin płatności 30 dnia).

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru,  tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.
4. Informacja o wyniku postępowania  zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, oraz przesłana wykonawcom, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.
 
8. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta w terminie do dnia 30 maja 2016 r., do godz. 14.00
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w postępowaniu i zostaną (nie otwarte) zwrócone Wykonawcy.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES>
oferta w <TRYB POSTĘPOWANIA>
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
4. Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.    INFORMACHA NA TEMAT WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA:
 
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publicznego, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez Zamawiających nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W przypadku gdy instytucja będąca stroną umowy stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązany przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie faktycznego naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.
 
10. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Z wybranym wykonawcą, zostanie podpisana umowa zgodna ze wzorem - załącznik nr 4.
2. Uwaga w załączniku nr 4 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11. INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UPEŁNIAJĄCYCH  I DODATKOWYCH

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniających.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.  

12. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
2. Zamawiający przewiduje rozliczenie w PLN.
3. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
4. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie w tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
7. Adres poczty elektronicznej: aceleban@olsztyn-jurajski.pl. Adres strony internetowej: www.olsztyn-jurajski.pl

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-05-18.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2016-05-18 11:44:10.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2016-05-18 11:44:10.
czytano: 626 razy, id: 4119
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-05-18
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Stolarski

2016-05-18
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Stolarski

2016-05-18
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Stolarski

2016-05-18
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Stolarski

2016-05-18
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018