Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 25 września 2018 r.

imieniny: Aurelia, Kleofas

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn

Olsztyn: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn
Numer ogłoszenia: 60427 - 2016; data zamieszczenia: 31.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 89474 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn 2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje : a)Remont nawierzchni drogi w Bukownie - ul. Malownicza Dane ogólne: Działki nr: D-59, D-7 k.m. 7. Długość: 1310 m. Szerokość: 4,5 m. Przeznaczenie w planie: 4 KD-DG (L) Opis z planu: teren dróg gminnych - lokalnych Zakres robót: - mechaniczne ścięcie poboczy - grubości do 10 cm, szerokość 1 m. - wycinka i karczowania krzaków - na szerokość do 2 m od krawędzi jezdni. - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni. - ułożenie warstwy wyrównawczej - średnio 2 cm. - skropienie nawierzchni asfaltem - międzywarstwowe. - ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu - grubość 4 cm. - wykonanie poboczy z frezu asfaltowego. - powierzchniowe utrwalenie poboczy asfaltem - na łukach drogi. - oznakowanie poziome (grubowarstwowe) P-7c krawędziowe. - montaż punktowych elementów odblaskowych - na łuku drogi. b)Remont nawierzchni drogi Krasawa D-101 Dane ogólne: Działki nr: D-101 k.m. 3. Długość: 570 m. Szerokość: 4,0 m. Przeznaczenie w planie: 3 KD-DG (L) Opis z planu: teren dróg gminnych - lokalnych Zakres robót: - mechaniczne ścięcie poboczy - grubości do 10 cm, szerokość 1 m. - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni. - ułożenie warstwy wyrównawczej - średnio 2 cm. - skropienie nawierzchni asfaltem - międzywarstwowe. - ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu - grubość 4 cm. - wykonanie poboczy z frezu asfaltowego. - oznakowanie poziome (grubowarstwowe) P-7c krawędziowe - odcinek od drogi powiatowej do końca zabudowy. c)Remont nawierzchni drogi w Zrębicach - ul. Widokowa Dane ogólne: Działki nr: D-910 k.m. 9. Długość: 890 m. Szerokość: 4,0 m. Przeznaczenie w planie: 6 KD-DG (L) Opis z planu: teren dróg gminnych - lokalnych Zakres robót: - mechaniczne ścięcie poboczy - grubości do 10 cm, szerokość 1 m. - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni. - ułożenie warstwy wyrównawczej - średnio 2 cm. - skropienie nawierzchni asfaltem - międzywarstwowe. - ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu - grubość 4 cm. - wykonanie poboczy z frezu asfaltowego. - oznakowanie poziome (grubowarstwowe) P-7c krawędziowe +p13. 2.3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 2.4.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych MYSZKÓW Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59,, 42-310 Żarki,, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 409962,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 363470,09

  • Oferta z najniższą ceną: 363470,09 / Oferta z najwyższą ceną: 478657,43

  • Waluta: PLN .

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-05-31.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2016-05-31 09:05:31.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2016-05-31 09:05:31.
czytano: 526 razy, id: 4128
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-05-31
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018