Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynniedziela, 27 września 2020 r.

imieniny: Damian, Mirabela

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn

Olsztyn: Zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn
Numer ogłoszenia: 65727 - 2016; data zamieszczenia: 02.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 92584 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn. 2.2.Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 25 punktów odbioru energii dla zasilania budynków lokali i obiektów użytkowych dla których płatnikami faktur za energię elektryczną są poszczególne jednostki. Wykaz punktów poboru został szczegółowo opisany poniżej. 2.3.Sprzedawca ma obowiązek zgłoszenia do OSD okoliczności zawarcia umowy z każdym z odbiorców wymienionym w załączniku nr 1 do umowy. 2.4.Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.12.2017 r. wynosi 275,53 MWh. 2.5.Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. 2.6.Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) punktów poboru energii elektrycznej, przy czym stawki cenowe podane w Formularzu cenowym obowiązują także w przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wymaga zmiany umowy (aneksu). 2.7.Umowy na zakup energii elektrycznej Zamawiający i Odbiorcy będą podpisywać w swoim imieniu i na swoją rzecz. Na podstawie tych umów Zamawiający i pozostali Odbiorcy zobowiązują się do opłacania należności za energię elektryczną na podstawie wystawionych na ich rzecz przez Wykonawcę faktur i dostarczonych przez Wykonawcę na adres poszczególnych jednostek. 2.8.Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 2.9.Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne. 2.10.Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo do załatwienia w imieniu Zamawiającego spraw związanych z: - wypowiedzeniem umów kompleksowych z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej, - przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy, - doprowadzeniem do podpisania umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 2.11.Wykaz punktów poboru energii objętych zamówieniem: Lp.Nazwa obiektu Adres Numer ewidencyjny Numer PPE Umowa sprzedaży 1Gminny Ośrodek Kultury Olsztyn, Piłsudskiego 15 84/0002184 ENID_3041004016 do 30.06.2016 r. 2Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zasil. II Kusięta 208 304000494 ENID_3041004042 do 30.06.2016 r. 3Gimnazjum im. Kaspra Karlińskiego Olsztyn Zielona 66 304000495 ENID_3041004045 do 30.06.2016 r. 4Szkoła Podstawowa - zasil. I Olsztyn Kuhna 18 304000496 ENID_3041004046 do 30.06.2016 r. 5Szkoła Podstawowa - zasil. II Olsztyn Kuhna 18 304000497 ENID_3041004047 do 30.06.2016 r. 6Szkoła Podstawowa w Biskupicach Biskupice Szkolna 4 304000498 ENID_3041004050 do 30.06.2016 r. 7Szkoła Podstawowa Turów Szkolna 12 304000499 ENID_3041004053 do 30.06.2016 r. 8Zespół Szkół w Zrębicach Zrębice Główna 143 304000490 ENID_3041004059 do 30.06.2016 r. 9Oświetlenie zamku w Olsztynie Olsztyn 246 304000239 ENID_3041004013 do 30.06.2016 r. 10Biura Urzędu Gminy w Olsztynie Olsztyn Piłsudskiego 10 304000218 ENID_3041004017 do 30.06.2016 r. 11Świetlica OSP Olsztyn Kuhna 20 304000235 ENID_3041004070 do 30.06.2016 r. 12Lokal użytkowy Zrębice Główna 137 304000222 ENID_3041004035 do 30.06.2016 r. 13Szalety Olsztyn Zamkowa 5 304000220 ENID_3041004019 do 30.06.2016 r. 14Remiza Biskupice Biskupice 1 304000236 ENID_3041004081 do 30.06.2016 r. 15Ochotnicza Straż Pożarna Zrębice Główna 139 304000237 ENID_3041004083 do 30.06.2016 r. 16Garaż Straży Pożarnej Turów Szkolna 30 304000238 ENID_3041004091 do 30.06.2016 r. 17Przedszkole (Budynek OSP w Przymiłowicach) Przymiłowice (budynek OSP) 304000500 ENID_3040004066 do 30.06.2016 r. 18Przedszkole Olsztyn Napoleona 22 304000501 ENID_3040004069 do 30.06.2016 r. 19Stadion Sportowy Olsztyn, Zielona 70 84/0002504 ENID_3041016648 do 30.06.2016 r 20Hala Sportowa Olsztyn, Zielona 66 84/0002503 ENID_3041016647 do 30.06.2016 r 21Świetlica Bukowno Bukowno 29 84/0002513 ENID_3041016726 do 30.06.2016 r. 22OSP Turów Turów, Szkolna 30 84/0002512 ENID_3041016725 do 30.06.2016 r. 23Świetlica Skrajnica Skrajnica, ul. Słoneczna 12 84/0004120 ENID_3041037707 do 30.06.2016 r. 24Staw Turów Turów, dz. 33/4 84/0004119 ENID_3041037706 do 30.06.2016 r. 25Syrena OSP Przymiłowice Przymiłowice, Ul. Zamkowa 118 84/0005453 ENID_3041060131 do 30.06.2016 r. 26Zasilanie fontanny Olsztyn, ul. Asnyka 84/9061004 x Umowa kompleksowa 2.12. Dane szczegółowe: Lp.Nazwa obiektu Moc [kW]Grupa taryfowa Zużycie I strefa [kWh]Zużycie II strefa [kWh]Zużycie roczne razem [kWh]Zużycie w okresie umowy [kWh] 1Gminny Ośrodek Kultury 14 C11 4 800 4 800 7 200 2Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - Zasil. II 29 C12a 3 500 7 400 10 900 16 350 3Gimnazjum im. Kaspra Karlińskiego 33 C12a 8 490 9 320 17 810 26 715 4Szkoła Podstawowa - zasil. I 5 C11 820 820 1 230 5Szkoła Podstawowa - zasil. II 14 C12a 10 300 12 150 22 450 33 675 6Szkoła Podstawowa w Biskupicach 12 C12a 2 400 3 010 5 410 8 115 7Szkoła Podstawowa 24 C12a 3 100 2 500 5 600 8 400 8Zespół Szkół w Zrębicach 18 C12a 4 820 9 400 14 220 21 330 9Oświetlenie zamku w Olsztynie 50 C21 21 840 21 840 32 760 10Biura Urzędu Gminy w Olsztynie 29 C12a 10 300 21 200 31 500 47 250 11Świetlica OSP 5 G11 1 120 1 120 1 680 12Lokal użytkowy 14 C11 870 870 1 305 13Szalety 6 C11 400 400 600 14Remiza Biskupice 14 C11 1 620 1 620 2 430 15Ochotnicza Straż Pożarna 11 C12b 3 800 2 700 6 500 9 750 16Garaż Straży Pożarnej 13 C12b 480 400 880 1 320 17Przedszkole (Budynek OSP w Przymiłowicach) 13 C11 4 200 4 200 6 300 18Przedszkole 13 C11 8 300 8 300 12 450 19Stadion Sportowy 16 C11 720 720 1 080 20Hala Sportowa 39 C12a 8 120 10 280 18 400 27 600 21Świetlica Bukowno 11 C11 1 520 1 520 2 280 22OSP Turów 16 C11 2 100 2 100 3 150 23Świetlica Skrajnica 11 C11 480 480 720 24Staw Turów 4 C12b 210 350 560 840 25Syrena OSP 14 C11 300 300 450 26Zasilanie fontanny 5 C11 400 400 550 2.13 W przypadku zmiany grupy taryfowej cena jednostkowa nie ulegnie zmianie. 2.14. Kody CPV: 09310000-5, 09300000-2 2.15 Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja SA. Informacje o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Dla punktów nr 1-25 - kolejna zmiana sprzedawcy. Dla punktu nr 26 - pierwsza zmiana sprzedawcy. Dotychczasowe umowy sprzedaży Dla punktów nr 1-25 umowa na czas określony: 30.06.2016 r. Dla punktu nr 26 umowa kompleksowa: czas nieokreślony. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] Razem - 275,53..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • CORRENTE Sp. z o.o., ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67504,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 73982,29

  • Oferta z najniższą ceną: 73982,29 / Oferta z najwyższą ceną: 78388,01

  • Waluta: PLN .

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-06-02.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2016-06-02 10:27:14.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2016-06-02 10:27:14.
czytano: 690 razy, id: 4130
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-06-02
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020