Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 18 września 2018 r.

imieniny: Irena, Irmina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Biskupice, gm. Olsztyn

                                         Olsztyn, 29 czerwca 2016 r.   
                                                                         
                    OGŁOSZENIE

Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Biskupice, gm. Olsztyn:            
Działka nr 584/4 k. m. 10 o pow. 0.3567 ha ( RV-0.3567 ha). Cena wywoławcza w części budowlanej wynosi  66 240,00 zł+23%VAT= 81 475,20 zł . W części rolnej 3 249,00 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 84 724,20 zł. Brak obciążeń.
 
Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00122293/3 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości  Biskupice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym            w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 415 z dnia 7 lutego 2006 roku, działka nr 584/4 k.m.10, położona                 w miejscowości Biskupice, gmina Olsztyn, leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem  1MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w pasie na głębokości  75m od drogi publicznej, pozostała część w/w działki leży w terenie oznaczonym symbolem 1R- tereny upraw polowych.
Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.
Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych            z nabyciem nieruchomości. 
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie                               w dniu 1 sierpnia 2016 roku o godz. 1100. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 27 lipca 2016 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  danej w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy   w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
-      dowód wpłaty wadium(oryginał)
    dokument tożsamości
    aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego     w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
    osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,
    oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
    Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,
    w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach,       a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.,                 o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2015r.,  poz.782 ze zm.).

 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-06-29.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2016-06-29 08:07:02.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2016-06-29 08:07:02.
czytano: 566 razy, id: 4174
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-06-29
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018