Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 19 października 2018 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Strona główna » Przetargi » ZAPYTANIE OFERTOWE

Podtytuł: Kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej z niezbędnymi analizami, dla inwestycji ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach”, która jest planowana do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 5 Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów. Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregion Północny

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)  
1.DANE ZAMAWIAJACEGO
Gmina Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy tel. 34 3285-076, fax. 34 3285-057,  adres strony internetowej: www.olsztyn-jurajski.pl

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej z niezbędnymi analizami, dla inwestycji ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach”, która jest planowana do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 5 Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów. Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregion Północny
2.2.Dokumentacja aplikacyjna ma być przygotowana zgodnie z dokumentami dla konkursu RPSL.05.01.02-IZ.01-24-071/16 i powinna zawierać:
a)szczegółową diagnozę, analizę strategiczną i zasady horyzontalnych
b)analizę instytucjonalną, prawną projektu i wnioskodawcy
c)analizę pod kątem utrzymania celów i trwałości projektu
d)pomoc publiczna w projekcie
e)analizę techniczną
f)analizę specyficzną
g)analizę finansową, ekonomiczną, w tym: harmonogram realizacji projektu, ustalenie poziomu dofinansowania, montaż finansowy
h)analizę wrażliwości i ryzyka
i)analizę postępowań i zamówień publicznych.
j)wszystkie inne dokumenty wymagane w ww. ogłoszeniu konkursowym
2.3.Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej – 1 egzemplarz oraz w wersji elektronicznej – pliki nagrane na płycie CD/DVD w formacje PDF i DOC (MS Word) wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS (MS Excel) zawierając tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej z odblokowanymi formułami.
2.4.Dokumentację należy opracować z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz wspólnotowego.
2.5.Kod CPV: 71.24.10.00-9
2.6.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich bezpłatnych poprawek, uzupełnień, modyfikacji, aktualizacji dokumentów, jeżeli zaistnieje taka okoliczność na każdym etapie oceny projektu
2.7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag, w zakresie prawidłowości realizowania przedmiotu zamówienia, w tym co do jego zakresu i sposobu realizacji prac, na każdym etapie wykonywania umowy, w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie i zakresie wyznaczonym przez Zamawiającego bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
2.8.Wykonawca przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa własności oraz związane z nimi prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji, w tym prawa autorskie zależne.
2.9.Dane techniczne zadania inwestycyjnego dla którego należy opracować dokumentację aplikacyjną: Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach. Kanalizację grawitacyjną zaprojektowano z rur PCV-U Ø200/5,9. Długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  DN200mm wynosi 3361,50m. Uzbrojenie stanowią studzienki kanalizacyjne DN 1,2m (64 szt.) z betonu C35/45, łączonych na uszczelką gumową oraz studzienki z PP D1,0m (1 szt.). Studzienki wyposażone we włazy typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym klasy D o nośności 40t. Kanalizacja tłoczna z rur PE100 SDR17 Ø90/5,4 łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Długość całkowita kanalizacji tłocznej DN90mm wynosi 1240m, z czego 487,5m z przepompowni P1 i 752,5 z przepompowni P2. Uzbrojenie kanalizacji tłocznej stanowią studzienki z kręgów betonowych DN 1,2m (8 szt.) z betonu C35/45 łączonych na uszczelkę gumową. Studzienki wyposażone we włazy żeliwne Dn0,60m typu ciężkiego klasy D o nośności 40t. Studnie rozprężne wykonać jako systemowe z PE DN 1,0 (2szt). Przyłącza kanalizacyjne zaprojektowano z rur PCV 160/4,7. Projekt obejmuje realizację 182 szt. odcinków kanalizacji sanitarnej (przyłączy) DN160/4,7mm o łącznej długości 1222,5m. Włączenie przyłączy do kanału głównego DN 200mm zaprojektowano za pomocą trójników PCV DN200/150mm typ ciężki (161szt) i włączeń bezpośrednio do studni rewizyjnych DN 1,2m na kanale za pomocą przejść szczelnych (21szt). Zakończenia przyłączy będą stanowiły studzienki systemowe PP DN 425mm (117 szt), studzienki z kręgów betonowych Ø1,0m z betonu C35/45 łączonych na uszczelką gumową (11 szt) oraz w przypadku odejść do pustych działek rury należy zaślepić w granicy pasa drogowego  korkiem PCV DN 150mm (54szt). Zaprojektowano dwie przepompownie ścieków. Przepompownia P1 zlokalizowana w ul. Piastowskiej. Ilość ścieków przepompowni Qhmax = 4,0l/s. Przepompownia posiadać będzie nadbudowę kontenerową oraz maszt antenowy, teren przepompowni ogrodzony wraz z drogą dojazdową. Do przepompowni zostanie wykonane przyłącze wodociągowe oraz elektroenergetyczne. Średnica wewnętrzna przepompowni 1500mm, wysokość 4100mm, ilość pomp 2. Przepompownia P2 zlokalizowana w ul. Kielnickiej. Ilość ścieków przepompowni Qhmax = 4,0l/s. Przepompownia posiadać będzie nadbudowę kontenerową oraz maszt antenowy, teren przepompowni ogrodzony wraz z drogą dojazdową. Do przepompowni zostanie wykonane przyłącze wodociągowe oraz elektroenergetyczne. Średnica wewnętrza przepompowni 1500mm, wysokość 4350mm, ilość pomp 2. Odtworzenie dróg będzie odtworzone w następujący sposób: ulica Piastowska wg. kategorii ruchu KR2.  -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego warstwa 5,00 frakcja 0,11,0mm, -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego warstwa 7,00 frakcja 0-16mm, -podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego warstwa 20cm frakcja 0-63mm, -warstwa wyrównawcza z piasku grubości 15cm frakcja 2,0-4,0mm. Nawierzchnia ścieralna na szerokości 6 – 6,5m wraz z odtworzeniem poboczy po obu stronach drogi na szerokości 0,5m o konstrukcji, -kliniec frakcja 0/31,5mm warstwa 15,00cm, -warstwa wyrównawcza z piasku grubości 10cm frakcja 2,0-4,0mm. Ulicę Kielnicką, Sokolą należy odtworzyć wg. kategorii ruchu KR1 tj. -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego warstwa 4,00 frakcja 0-11,0mm, -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego warstwa 4,00 frakcja 0-16mm, -podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie lub tłucznia kamiennego warstwa 20cm frakcja 0-63mm, -warstwa wyrównawcza z piasku grubości 15cm frakcja 2,0-4,0mm. Odtworzenie poboczy po obu stronach drogi na szerokości 0,5m o konstrukcji: -kliniec frakcja 0/31,5mm warstwa 15cm, -warstwa wyrównawcza z piasku grubości 10cm frakcja 2,0-4,0mm. W ulicy Kasztanowej odtworzenie po szerokości istniejącej nawierzchni w następujący sposób: -kostka brukowa gr.8 cm, -podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie lub tłucznia kamiennego warstwa 20cm frakcja 0-63mm, -warstwa wyrównawcza z piasku grubości 15cm frakcja 2,0-4,0mm. Całość umocnić krawężnikiem najazdowym 15x22cm. Odcinki w kanalizacji w drogach bocznych doprowadzić do stanu pierwotnego, wjazdy z kostki brukowej należy odtworzyć. Rowy znajdujące się wzdłuż dróg odtworzyć i udrożnić. W załączeniu mapa przebiegu kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach – zał. 1.     
3.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia należy wykonać do 30.09.2016 r.
4.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
4.1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b)posiadania wiedzy i doświadczenia;
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch kompleksowych opracowań aplikacyjnych (studium wykonalności) z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, poparte dowodami, w tym jedno kompleksowe opracowanie aplikacyjne (studium wykonalności) na podstawie, którego beneficjent uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie wykazu usług i załączonych kopii dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług ( np. referencji, poświadczenia ...)
c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d)znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
4.2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółki cywilne). W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarne odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
4.3.Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5.INFORMACHA NA TEMAT WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
5.1.W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publicznego, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez Zamawiających nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e)pozostawaniu z wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
5.2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania   o udzielenie zamówienia  w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty - Oświadczenie wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5
6.DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZŁOŻYC DO OFERTY  
6.1.Wypełniony i podpisany przez osobę uprawniona do składania oświadczeń woli  formularz ofertowy – załącznik nr 2 do zapytania,
6.2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3,
6.3.Wykaz wykonanych usług - załącznik  nr 4  
6.4.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5
6.5.Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej.
7.KRYTERIA OCENY OFERT:  
7.1.Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: cena  95% oraz termin płatności  5%.
W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.Opis kryteriów oceny    Waga
1Cena    95 %
2Termin płatności 5%

7.2.Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:
Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 95 pkt., według wzoru     matematycznego:
Kryterium I  –  cena – waga 95%
                 Najniższa cena ofertowa
Cena =  -------------------------------------------- x 100 pkt. x 95%
                   Cena oferty badanej
Ocena kryterium „Termin płatności” nastąpi w skali punktowej od 0 do 5 pkt., według wzoru matematycznego:
Kryterium II  – Termin płatności  – waga 5 %
                             Oferowany termin płatności  
Termin płatności  =  ---------------------------------------------- x 100 pkt. x 5 %
                                      30 dni  
Wykonawca może wydłużyć termin płatności  (minimalny termin płatności 14 dni   maksymalny punktowany termin  płatności 30 dni).
7.3.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru,  tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów.
7.4.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, oraz przesłana wykonawcom, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.

8.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
8.1.Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, 42-256 Olsztyn Plac Marszałka  Józefa Piłsudskiego 10,  Biuro Obsługi Interesanta w terminie do dnia 12.08.2016 r. z dopiskiem ,,Oferta na Kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej z niezbędnymi analizami dla inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach”.
8.2.Oferty złożone po terminie nie będą  rozpatrzone.
9.INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY
9.1.Z wybranym wykonawcą, zostanie podpisana umowa zgodna ze wzorem - załącznik nr 6
9.2.Uwaga w załączniku nr 6 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie do 5 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.
10.DODATKOWE INFORMACJE
10.1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
10.2.Oferta oraz wymagane dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentacji firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
10.3.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10.4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferta, która zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
10.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia do składania ofert bez podania przyczyny.
10.6.Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami
- w zakresie przedmiotu zamówienia P. Małgorzata Chaładus  tel. 34 328 50 76 wew. 29, adres poczty elektronicznej: mchaladus@olsztyn-jurajski.pl.
-  w zakresie procedury P. Agnieszka Celeban, Tel. 34 328 50 76 wew. 27, adres poczty elektronicznej: aceleban@olsztyn-jurajski.pl.
 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-07-26.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2016-07-26 14:44:50.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2016-07-26 14:44:50.
czytano: 725 razy, id: 4220
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-07-26
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-07-26
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-07-26
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-07-26
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-07-26
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-07-26
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-07-26
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-07-26
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018