Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynponiedziałek, 24 lutego 2020 r.

imieniny: Boguta, Bogusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zapytanie ofertowe

Strona główna » Przetargi » Zapytanie ofertowe

Podtytuł: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - termomodernizacja budynku OSP w Przymiłowicach

ZP.271.1.21.2016
                                                                                                                         Olsztyn, dnia 20.09.2016 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  

1.DANE ZAMAWIAJACEGO

Zamawiający: Gmina Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy             tel. 34 3285-076, fax. 34 3285-057,adres strony internetowej: www.olsztyn-jurajski.pl

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania:,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - termomodernizacja budynku OSP w Przymiłowicach” przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności:
a) konstrukcyjno – budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia spośród inspektorów nadzoru koordynatora, który koordynować będzie działania pozostałych inspektorów.
3. Zakres robót zadania inwestycyjnego nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski obejmuje następujące roboty budowlane: docieplenie ścian zewnętrznych i dachu wraz z paraizolacją oraz kolorystyką budynku, wykonanie izolacji ścian piwnicznych, wykonanie wzmocnienia więźby dachowej poprzez mocowanie do ścianki kolankowej,wymiana elementów więźby dachowej oraz oczyszczenie i malowanie pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram garażowych oraz zamurowanie zbędnych otworów okiennych, demontaż schodów w części przedszkolnej wraz z wykonaniem wzmocnienia krawędzi stropu, zazbrojenie klatki schodowej przedszkola i wylanie biegów schodowych, wykonanie ław kominowych wraz z wyłazami, obróbek blacharskich dachu, rur spustowych, obróbek kominów,przebudowa wejścia głównego do budynku,obniżenie posadzki w pomieszczeniach zapleczowych parteru,zasypanie przyszłego pomieszczenia kotłowni wraz z wykonaniem posadzki do poziomu „zero”, wykonanie konstrukcji pod kolektory słoneczne wraz montażem i instalacją solarną, wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej,wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie kotłowni gazowej, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej,
wykonanie instalacji wentylacyjnej oraz gazowej,wykonanie zagospodarowania terenu - zasiew traw oraz nasadzenie drzew i krzewów – 27 szt., drzewa z koroną kulistą o średnicy pnia min. 10 cm, krzewy o charakterze ozdobnym np. berberysy, irga itp. lub równoważne, montaż ławek parkowych  - 6 szt., koszy na śmieci – 3 szt. oraz stojaków na rowery – 2 szt. wykonanie panelowego ogrodzenia o dł. 21m i wysokości 1,5m w tym dwie furtki dot.  części przedszkola,  montaż liczników/podliczników dla każdej z instalacji wg podziału funkcjonalnego budynku, wzmocnienie oraz konserwacja schodów zewnętrznych budynku, montaż drzwi wewnętrznych w tym montaż drzwi antywłamaniowych do pomieszczeń parteru budynku -  2 szt., wykonanie prac wewnętrznych – wykonanie sufitów, ścian, podłóg, montaż daszków zewnętrznych oraz wyposażenia zewnętrznego,uprzątnięcie terenu oraz wykonanie dróg zewnętrznych i chodników,
4. Szczegółowy opis robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski określa dokumentacja projektowa udostępniona na stronie internetowej http://www.olsztyn.bip.jur.pl
5. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego  we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz z ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953)  i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,
c) sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz wytycznymi dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań,
e) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania.
6.Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator) ma prawo:
a)wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
c) bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.  
d) zakres robót i wymagania jakościowe, określa dostarczona dokumentacja projektowa, budowlano wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem robót budowlanych oraz obowiązujące przepisy prawa, zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem robót i załącznikami, które są znane Wykonawcy.   
8. Do obowiązków inspektora nadzoru należy min.:
a) Merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót i konsultacja korekt projektów wdrażanych do realizacji.
b) Koordynowanie wszystkich specjalności branż w zakresie odbioru poszczególnych rodzajów robót wynikających z dokumentacji projektowej,
c) Pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późń. zm.), a szczególności czynności wymienione w art. 25 ustawy.
d) Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych
e)Protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy
f) Dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów.
g) Nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych koniecznych do odbioru.
h) Właściwa dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – Zamawiającego niezwłoczne od powiadomienia stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót.
i) Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.
j) Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych.
k) Nadzór nad terminowością realizacji zadania w szczególności w zakresie dotrzymywania  terminu zakończenia prac.
l) Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn.
m) Rozliczenie finansowe Wykonawcy robót zgodnie z umową wykonawczą.
n) Bez zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych.
o) Inspektor nadzoru dokonuje rozliczeń budowy pod względem ilościowym tzn. w zakresie zgodności rachunków wystawionych Zamawiającemu z rzeczywistym wykonaniem zakresu robót oraz pod względem ilościowym i jakościowym wykonanych robót.
p) Zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;
q) Nadzór nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego geodetę;
r) Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego wniosków o  płatność oraz kontroli projektu.
s) Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu (za wyjątkiem  przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum ) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.
9. Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełniona w okresie trwania prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego tj.: od dnia podpisania umowy, aż do końcowego odbioru robót zadania inwestycyjnego i podpisania bezusterkowego protokołu obioru końcowego (data zakończenia robót wykonawcy zadania 30.09.2018 r.)
10. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną oraz przepisami szczegółowymi.
11. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.
12. Kody CPV: 71247000-1

3.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego  warunki udziału postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań

c) zdolności technicznej lub zawodowej:
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy dysponujący następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia tj.:

- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółki cywilne). W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarne odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

4.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: wykaz osób, skierowany przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika nr 3
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej.

5.KRYTERIA OCENY OFERT:  

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:                                                            cena  60% oraz termin płatności faktury 40%.

 
6.INFORMACHA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT:

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.    Opis kryteriów oceny    Waga
1    Cena    60 %
2    Termin płatności faktury               40%

7.    OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT.

1. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób: Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 60 pkt., według wzoru matematycznego:
Kryterium I  –  cena – waga 60%

                             Najniższa cena ofertowa
Cena =  -------------------------------------------- x 100 pkt. x 60%
                               Cena oferty badanej


Ocena kryterium „Termin płatności faktury ” nastąpi w skali punktowej od 0 do 40 pkt., według wzoru matematycznego:
Kryterium II  – Termin płatności faktury – waga 40 %

                      Oferowany termin płatności faktury
Termin płatności =  ---------------------------------------------------- x 100 pkt. x 40 %
faktury                                         30 dni

Wykonawca może wydłużyć termin płatności faktury (minimalny termin płatności 10 dni maksymalny punktowany termin płatności  faktury 30 dni).
 
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru,  tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.
4. Informacja o wyniku postępowania  zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, oraz przesłana wykonawcom, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.
 
8.TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego,42-256 Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10,      Biuro Obsługi Interesanta w terminie do dnia 29 września 2016 r., w godz. pracy urzędu.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w postępowaniu i zostaną (nie otwarte) zwrócone Wykonawcy.
3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 30 września 2016 r. o godz. 10.00 po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
    
            oferta na
5. Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.


9.INFORMACJA NA TEMAT WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
 
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publicznego, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez Zamawiających nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d)    pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W przypadku gdy instytucja będąca stroną umowy stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązany przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie faktycznego naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.
 
10.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Z wybranym wykonawcą, zostanie podpisana umowa zgodna ze wzorem - załącznik nr 4.
2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy na warunkach określonych poniżej:
1) Jeśli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą: dokonanej zmiany umowy z realizatorem robót budowlanych w zakresie terminu wykonania robót, uwarunkowań organizacyjno – technicznych, uwarunkowań formalno- prawnych.
2) Jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, z przyczyn niezależnych od obu stron.
3) Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.
4) Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

11.DODATKOWE INFORMACJE

1.Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1
2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwę i adres firmy.
3) Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia   z postępowania – załącznik nr 2 oświadczenie należy złożyć w oryginale.
4) Wykaz osób skierowany przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3
5) Stosowane pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w przypadku  gdy Wykonawca ustanawia pełnomocnika oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5. Zamawiający przewiduje rozliczenie w PLN.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferta, która zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniających.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.  
10. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: P. Agnieszka Celeban, tel. 34 328 50 76 wew. 27, adres poczty elektronicznej: aceleban@olsztyn-jurajski.pl.,
11. Załączniki do zapytania ofertowego:
a) Załącznik nr  1 – formularz ofertowy,
b) Załącznik nr  2 – oświadczenie,
c) Załącznik nr 3 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
d) Załącznik nr  4 –  wzór umowy

 

Kategoria główna artykułu to: Przetargi.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-09-20.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2016-09-20 15:23:00.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2016-09-20 15:23:00.
czytano: 813 razy, id: 4244
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-09-21
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-09-20
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-09-20
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-09-20
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-09-20
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-09-20
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-09-20
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020