Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 21 lutego 2020 r.

imieniny: Eleonora, Lenka

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie – stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 1043 S – przebudowa ciągu ulic: Asnyka, Niedźwiedzia, Norwida

Ogłoszenie nr 30543 - 2017 z dnia 2017-02-23 r.
Olsztyn: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie – stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 1043 S – przebudowa ciągu ulic: Asnyka, Niedźwiedzia, Norwida
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 4300

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, państwo Polska, woj. śląskie, tel. +48343285076, faks +48343285057, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl
Adres strony internetowej (URL): www.olsztyn-jurajski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie – stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 1043 S – przebudowa ciągu ulic: Asnyka, Niedźwiedzia, Norwida
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie - stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 1043 S – przebudowa ciągu ulic: Asnyka, Niedźwiedzia, Norwida 2.2.Przedmiot zamówienia współfinansowany z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 2.3.Przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowę ul. Asnyka, o dł. 318,68 m, ul. Norwida o dł. 223,67 m, ul. Niedźwiedzia o dł. 200,11 m ul. Asnyka o dł. 318,68 m Zakres robót odcinek a-b-c : - jezdna o szerokości 5,00 m – ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym na płask – nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafitowym - chodnik po stronie południowej szer. 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej, ograniczonej obrzeżem betonowym - pobocze po stronie północnej szer. 1,00 m z kostki betonowej, ograniczone obrzeżem betonowym , - zjazdy indywidualne – nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze czerwonym - pochylnie poprzeczne jezdni obustronne daszkowe 2% Zakres robót odcinek a-d-e - jezdnia o szerokości 5,00 m – ograniczone obustronnie krawężnikiem betonowym na płask, nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafitowy - chodniki obustronne o szer. 2,00 m – ograniczone obrzeżem betonowym jako opór - zjazdy indywidualne – nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze czerwonym, - pochylnie poprzeczne jezdni obustronne daszkowe 2% - pochylnie poprzeczne chodnika jednostronne 2,0% ul. Niedźwiedzia o dł. 200,11 m Zakres robót: - jezdnia o szer. 5,00 – ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym na płask – nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafitowym, -pobocze obustronne o szer. 1,50 m – ograniczone obrzeżem betonowym jako opór, - zjazdy indywidualne - nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze czerwonym - pochylnie poprzeczne jezdni obustronne daszkowe 2,0%, - pochylnie poprzeczne pobocza jednostronne 2,0% ul. Norwida o dł. 223,67 m Zakres robót: -jezdnia o szerokości 5,50 m – ograniczona obustronnie krawężnikami betonowymi – nawierzchnia z asfaltobetonu, -chodnik przyjezdniowy o szerokości 2,0 m – ograniczony obrzeżem betonowym -chodnik szerokości 1,50m po stronie północnej, oddzielony pasem zieleni o szerokości 2,00m ograniczony obrzeżem betonowym -po stronie północnej pas zieleńca pomiędzy chodnikiem a jezdnią o szerokości 2,00 m -pochylnia dla pieszych – nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze brązowym -azyle dla pieszych wyposażony w system aktywnej informacji wizualnej (sygnalizacja świetlna wzbudzana) na lokalizacji Hm 2-44,13 -zjazdy indywidualne - nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej, -pochylnie poprzeczne jezdni obustronne daszkowe 2% -pochylnie poprzeczne chodnika jednostronne 2,0% . Odwodnienie ulic: -wykonanie zestawów rozsączających ze skrzynek rozsączających o wymiarach 5,00mx1,2m wys.0,90 (18 skrzynek 1,0*0,6*0.30) okrytych geowłókniną - 22 komp. wraz z podłączeniem do studzienek wpustowych -wykonanie rowu filtracyjnego -wykonanie studzienek ściekowych z gotowych elementów betonowych bez dna Oznakowanie zgodnie z organizacją ruchu dla w/w ulic. -oznakowanie musi być wykonane zgodnie z zał. 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 z późn. zm.) 2.4.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.5.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.6.Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.7.Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45233142-6, 45233220-7, 45233290-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT891139.99
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert8
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zakład Usługowo Handlowy „DET” Zdzisław Galant ,  ,  42-242 Rędziny,  ,  ul. Cmentarna 10 ,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 749070,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 749070,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1072067.89
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-02-23.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2017-02-23 10:38:49.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2017-02-23 10:38:49.
czytano: 711 razy, id: 4447
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-02-23
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020