Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 18 października 2018 r.

imieniny: Hanna, Klementyna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach

Ogłoszenie nr 500015136-N-2017 z dnia 19-08-2017 r.
Gmina Olsztyn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego dla osi priorytetowej: V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów podziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 521519-N-2017 z dnia 2017-06-02 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 96831-2017 z dnia 2017-06-14
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.6.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach 2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę systemu kanalizacyjnego składającego się z: 2.3. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kanał z rur PCV-U ze ścianką litą O 200/5,9 mm – 3361,50mb - studnie z kręgów betonowych (beton C35/45) łączonych na uszczelkę gumową, z dnami z elementów prefabrykowanych DN1200 mm – 64szt, - studnie z PP DN1000 – 1 szt. wszystkie studzienki należy wyposażyć we włazy typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym klasy D o nośności 40t (PN-87/H-74051/02). Połączenie rur PCV ze ściankami studzienek rewizyjnych należy wykonać przy użyciu przejść szczelnych. 2.4. Przepompownie z rurociągami tłocznymi - rurociąg z rur PE 100 SDR17 O90/5,4 DN90 – 1240,00 mb z czego: 487,5m z przepompowni P1 752,5m z przepompowni P2 - studnie rewizyjne z kręgów betonowych (beton C35/45) łączonych na uszczelkę gumową DN 1200 – 8szt studzienki należy wyposażyć we włazy żeliwne Dn0,60m typu ciężkiego klasy D o nośności 40t (PN-87/H-74051/02). Włazy należy umieścić na bloczkach betonowych lub cegle klinkierowej. Dna studni należy wykonać z elementów prefabrykowanych. Połączenie rur PE ze ściankami studzienek rewizyjnych należy wykonać przy użyciu przejść szczelnych. - studnie rozprężne systemowe z PE DN1000 – 2 szt wykonane w 100% nowego materiału bez dodatku recyklingu (wydłużenie do zerwania ?200%). podstawy stanowią okrągłe dno, wlot po stycznej, wylot centralnie z podstawy z dnem okrągłym, poziome pierścieniowe użebrowanie wzmacniające i zabezpieczające studnię przed wyporem przez wody gruntowe. Studnia SR2 rozwiązanie niestandardowe z uwagi na niewielkie zagłębienie. Przykrycie studni za pomocą systemowe pierścienia betonowego BAPD 100/63 o wymiarach 1250x1250x210, połącznie elementów z tworzywa z pierścieniem betonowym za pomocą uszczelki systemowej ES 100. - zbiornik betonowy z elementów betonowych i żelbetowych z betonu wibroprasowanego C35/45, mrozoodpornego F-150, wodoszczelnego (W8) o nasiąkliwości do 5% (PN-B-10729 i PN-EN1917) – P1 i P2 - pompa zatapialna o mocy 4kW – 2 szt – P1 - pompa zatapialna o mocy 5,5kW – 2 szt – P2 - elementy na rurociągu tłocznym P1 i P2 - zasuwa krótka liniowa miękkouszczelniona kołnierzowa DN80mm z klinem gumowym do ścieków, pokryta farbą epoksydową odporną na działanie ścieków (EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002) - rurociąg tłoczny P1 i P2 - Zawór kulowy zwrotny kołnierzowy DN80mm z kulą gumową, pokryty farbą epoksydową odporną na działanie ścieków (EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2) - przepływomierz elektromagnetyczny - przepompownie ścieków z nadbudową kontenerową – 2 szt - zagospodarowanie terenu przepompowni (ogrodzenie, utwardzenie terenu i wjazdu, przyłącze wody i przyłącze elektryczne) – 2 kpl. - agregat prądotwórczy o mocy 20,0 kVA typu AP3 - agregat prądotwórczy o mocy 30 kVA typu AP3 - przyłącze wody HD-PE O40/3,7mm – 12m - przyłącze wody HD-PE O40/3,7mm – 14,5m 2.5. Przyłącza kanalizacyjne - przyłącza do działek PCV 160/4,7 ze ścianką litą – 1222,5 mb - włączenie za pomocą trójników PCV DN 200/150mm, typ ciężki - włączeń bezpośrednio do studni rewizyjnych DN1200 za pomocą przejść szczelnych - studzienki systemowe PP DN 425mm - studzienki z kręgów betonowych O1000 - zaślepienie korkiem PCV DN 150mm w granicy pasa drogowego 2.6.Odtworzenie dróg wg. następujących warunków. 2.7. Ulica Piastowska – kategoria KR2: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego warstwa 5,00-frakcj 0-11,0mm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego warstwa 7,00-frakcja 0-16mm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie lub tłucznia kamiennego warstwa 20cm-frakcja 0,63mm - warstwa wyrównawcza z piasku grubości 15cm-frakcja 2,0-4,0mm Podbudowę drogi należy odtworzyć w miejscach uszkodzenia konstrukcji drogi, lecz nie mniej niż 1,0m od krawędzi asfaltu. W miejscach przekroczeń drogi przyłączami kanalizacyjnymi należy odtworzyć podbudowę po szerokości wykopu. Nawierzchnię ścieralną należy odtworzyć na całej szerokości istniejącej nawierzchni a mianowicie od 6-6,5m. Należy wykonać odtworzenie poboczy po obu stronach drogi na szerokości 0,5m o konstrukcji: - kliniec-frakcja 0/31,5mm-warstwa 15cm - warstwa wyrównawcza z piasku grubości 10 cm-frakcja 2,0-4,0mm. 2.8.Ulica Kielnicka, Sokola – kategoria KR1: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego warstwa 4,00-frakcja 0-11,0mm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego warstwa 4,00-frakcja 0-16mm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie lub tłucznia kamiennego warstwa 20cm-frakcja 0-63mm - warstwa wyrównawcza z piasku grubości 15cm-frakcja 2,0-4,0mm Podbudowę drogi należy odtworzyć w miejscach uszkodzenia konstrukcji drogi, lecz nie mniej niż 1,0m od krawędzi asfaltu. W miejscach przekroczeń drogi przyłączami kanalizacyjnymi należy odtworzyć podbudowę po szerokości wykopu Nawierzchnię ścieralną należy odtworzyć na całej szerokości istniejącej nawierzchni a mianowicie od 5,0-5,5m, jednak nie mniej niż 5,0m. Poszerzenia będzie wymagała nawierzchnia drogi w ul. Kielnickiej, gdyż na całej długości jej szerokość wynosi około 4,0. Należy wykonać odtworzenie poboczy po obu stronach drogi na szerokości 0,5m o konstrukcji: - kliniec-frakcja 0/31,5mm-warstwa 15cm - warstwa wyrównawcza z piasku grubości 10cm-frakcja 2,0-4,0mm. Drogę dojazdową do Państwowego Instytutu Geologicznego pomiędzy studniami nr 21-64 odtworzyć jedynie jako warstwę ścieralną na szerokości istniejącej drogi o grubości betonu asfaltowego 4cm oraz obustronnie pobocze o szerokości 0,5m. Ulica Kasztanowa – odtworzenie po szerokości istniejącej nawierzchni ok.3,5m w następujący sposób: - kostka brukowa gr. 8cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie lub tłucznia kamiennego warstwa 20cm-frakcja0-63mm - warstwa wyrównawcza z piasku grubości 15cm-frakcja 2,0-4,0mm Całość umocnić krawężnikiem najazdowym 15x22cm. 2.9. Opracowana dokumentacja projektowa nie obejmuje projektu organizacji ruchu na czas budowy. Dokument ten powinien zostać opracowany oraz uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami przez wybranego w procedurze przetargowej – wykonawcę. Ewentualne koszty związane z powyższym, wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej ofercie w ramach przetargu na wykonawstwo przedmiotowej inwestycji. Wykonawca, wprowadzając na czas prowadzenia robót zmienione organizacje ruchu oraz tymczasowe objazdy, zaopatrzy się na własny koszt w stosowne urządzenia i znaki drogowe, zgodnie z wymaganymi kodeksu ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca, pozyska zgodę od właściwego zarządcy drogi na ich prowadzenie podając organizację robót oraz ponosząc opłaty z tym związane na rzecz zarządzającego terenem. 2.10. Przedmiot zamówienia będzie prowadzony pod nadzorem archeologicznym. 2.11. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót zlecić nadzór branżowy właścicielom uzbrojenia terenu: GOZG, telekomunikacja, zakład energetyczny, PWiK okręgu Częstochowskiego. Kserokopię zleceń Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac. Koszty nadzorów należy uwzględnić w ofercie. 2.12. Wszystkie zastosowane materiały powinny być wykonane zgodnie z PN, posiadać aprobatę techniczną lub być oznakowane znakiem budowlanym. 2.13. W ofercie Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić: -Oznaczenia modułu odkształcenia podłoża gruntu i podbudowy dla dróg wykonać przez obciążenie płytą statyczną E1-E2 (płyta Vss.). Badania w zakresie przyłączy za pomocą sondy dynamicznej. 2. Wymagania materiałowe w dokumentacji projektowej i STWiOR. W zakresie kształtek stosować PCV SDR34, PN8. 2.14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Opinia Geotechniczna Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.15. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.16. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.17. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – 60 miesięcy. 2.18. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.19. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.20.Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232400-6
 
Dodatkowe kody CPV: 45232410-9, 45332300-6, 45231300-8, 45231100-6, 45111200-0, 45100000-8, 45232000-2, 45310000-3, 45315700-5, 45311000-0, 45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4463702.43
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: ANMAR Usługi Budowlane Anna Sobuś - Cecot
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 41-219 Sosnowiec ul. Łomżyńska 13/22
Kod pocztowy: 41-219
Miejscowość: Sosnowiec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3660445.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3660445.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7380790.11
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-08-19.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2017-08-19 10:31:51.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2017-08-19 10:31:51.
czytano: 391 razy, id: 4624
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-08-19
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018