Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 21 września 2018 r.

imieniny: Daria, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach

Ogłoszenie nr 500030607-N-2017 z dnia 19-09-2017 r.
Gmina Olsztyn: Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 549869-N-2017 z dnia 2017-07-13 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.10.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach 2.2. Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego. 2.3. Zakres robót obejmuje: Budowę budynku przedszkola połączonego parterowym łącznikiem z istniejącym budynkiem zespołu szkół. Budynek należy wykonać w technologii tradycyjnej - ściany murowane z pustaków ceramicznych. Pokrycie dachu - więźba dachowa, główne elementy nośne dźwigary kratowe w rozstawie co 1,0 m z drewna C24 w systemowej konstrukcji. Konstrukcja dachu pokryta membraną dachową. Budynek niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym. Budynek w klasie D odporności pożarowej – dla konstrukcji dachu brak wymogu klasy odporności ogniowej. 2.4. Dane techniczne budynku: Pow. zabudowy: 192,70 m2 Pow. użytkowa: 161.81 m2 Długość budynku - 17,85 m, Szerokość: 12,98 m Wysokość do 5,52 m Kubatura 727,00 m3 2.5. Wykonanie w budynku instalacji: c.o. wewnętrzną i zewnętrzną instalację wod- kan, instalacji elektrycznych, instalacji gazu, 2.6. Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej budynku 2.7. Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne budynku: - elewacje – ocieplenie metodą lekką, mokrą z tynkiem akrylowa oraz płyt HPL, cokół tynk mozaikowy, - obróbki blacharskie attyki z blachy powlekanej. Budynek przedszkola ma attykę dookoła i przepusty oraz rynny spustowe z koszami. Nie ma konieczności orynnowania budynku. - parapety zewnętrzne – przy oknach z blachy stalowej powlekanej, - ślusarka okienna i drzwiowa wg zestawienia w dokumentacji wszystkie okna musza posiadać nawiewniki oraz funkcję rozszczelniania - posadzki – płytki gres z cokołami, - parapety wewnętrzne – konglomerat marmurowy, - ściany tynk cementowo-wapienny wykończony gładzią gipsowa, - w pomieszczeniach sanitarnych: umywalnie, sanitariaty, oraz w pomieszczeniu gospodarczych – płytki ceramiczne do wysokości 2,1 m, - ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi, - drzwi wewnętrzne płycinowe, - drzwi zewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych wyposażone w samozamykacz, - ściana z drzwi przesuwnych w sali przedszkolnej Ścianka mobilna z prowadnicą górną mocowana mechanicznie do dolnych pasów wiązarów dachowych. Przy projektowaniu wiązarów uwzględniono obciążenia związane z wyposażeniem instalacyjnym i technologicznym. 2.8. Zagospodarowanie terenu: wykonanie chodników, ścieżek oraz nasadzenia roślin, 2.9. Wyposażenie terenu: dostawa wraz z montażem urządzeń: huśtawka równoważna, zabawka na sprężynie czteroosobowa, zestaw wielofunkcyjny (zjeżdżalnia, mostek, drabinki), piaskownica 2,0x2,0 m, huśtawka podwójna, zabawki na sprężynie, ławki, kosze na śmieci Wykonanie ogrodzenia: - od strony północnej działki ogrodzenie panelowe systemowe, wysokość przęsła: 2,0m, z podmurówką prefabrykowaną betonową, - zamknięcie terenu pomiędzy projektowanym budynkiem a istniejącą hala sportową- projektowany plac zabaw ogrodzenie panelowe systemowe wysokość przęsła 1,6 m, podmurówka betonowa prefabrykowana, - dwie furtki o szerokości 1 m. 2.10. Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, zatem Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym - rampa zewnętrzna o nachyleniu 8°, wszystkie otwory drzwiowe wewnętrzne o szerokości min. 90 cm, toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna z holu głównego. 2.11. Zamawiający informuje, że roboty budowlane będą prowadzone przy funkcjonującym czynnym obiekcie w którym przez cały rok będą prowadzone zajęcia (z wyjątkiem wakacji, ferii zimowych czy innych wolnych dni od zajęć) Należy zabezpieczyć teren robót budowlanych przed wstępem osób nieuprawnionych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót budowlanych w sposób jak najmniej uciążliwy dla prowadzonych zajęć w uzgodnieniu z dyrektorem placówki oświatowej w tym respektowanie przepisów określających dopuszczalny poziom hałasu w poszczególnych godzinach doby. 2.12. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 609001.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: WOJTEX Wojciech Dybiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Srocko 84
Kod pocztowy: 42-244
Miejscowość: Mstów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 616232.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 616232.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 781494.72
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-09-19.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2017-09-19 13:08:35.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2017-09-19 13:08:35.
czytano: 252 razy, id: 4647
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-09-19
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018