Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 25 czerwca 2019 r.

imieniny: Łucja, Witold

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Podtytuł: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Olsztyn

Ogłoszenie nr 500038466-N-2017 z dnia 04-10-2017 r.
Olsztyn: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Olsztyn
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Olsztyn
Numer referencyjny  IZP.271.17.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych modernizacji oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn 1. Opracowanie dokumentacji projektowej: a) sporządzenie projektu budowlanego, projektu wykonawczego - opracowanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., poz. 2027) - w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej b) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej , c) sporządzenie przedmiarów robót - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej d) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ) - w ilości 1 egzemplarzy w formie pisemnej e) wersja elektroniczna dokumentacji na nośniku elektronicznym płyta CD f) uzyskanie podkładów geodezyjnych (map) niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania niezbędnych dokumentów formalno-prawnych - jeśli są wymagane g) uzyskanie wszelkich koniecznych i niezbędnych opinii, uzgodnień z wymaganymi instytucjami wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. h) W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami podziemnymi i nadziemnymi do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zabezpieczenia sieci lub usunięcia kolizji. i) Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego. 2. Realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Zakres robót budowlano – instalacyjnych obejmuje: a) demontaż opraw i osprzętu, b) montaż nowych opraw i elementów pomocniczych, c) wykonanie niezbędnych prac w istniejącym systemie zasilającym oświetlenie objęte modernizacją zapewniające ich poprawne funkcjonowanie tj. zgodne z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, po modernizacji d) utylizacja zdemontowanych źródeł światła e) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3. Oświetlenie objęte modernizacją: a) Zrębice (ul. Główna 137 oraz skrzyżowanie ulic Głównej i Orlich Gniazd) – 13 szt. wysokoprężnych opraw sodowych 70 W (wraz z układem zapłonowym pobór mocy 92 W) b) Biskupice (skrzyżowanie ul. Chorońskiej, Strażackiej i Żareckiej) – 4 szt. wysokoprężnych opraw sodowych 70 W ( wraz z układem zapłonowym pobór mocy 92 W) c) Olsztyn (działka nr 2040) – 8 szt. opraw metalhalogenkowych 1000 W (wraz z układem zapłonowym pobór: 1115W) i 2 oprawy metalhalogenkowe 250 W ( wraz z układem zapłonowym pobór; 275 W). d) Obliczenie mocy i zużycia energii elektrycznej: Zrębice : 13 oprawx92W: 1.564,00 W tj. 4.812,70 kWh/rok Biskupice: 4 oprawyx92W: 368,00 W, tj. 1.480,84 kWh/rok Olsztyn: 8 oprawx115 W i 2 oprawyx295W: 9.470W, tj. 38.107,28 kWh /rok. Całkowite zużycie energii elektrycznej : 44.400,82 kWh/rok. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do zaproszenia: Programie Funkcjonalno Użytkowym, przedmiarze, oraz wypisach z planu miejscowego. Ponadto obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa wzór umowy – załącznik nr 6 do zaproszenia 5. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 6. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 7. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 8. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 9. Wykonawca, który zdecyduje o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązany jest do przedłożenia wraz z oświadczeniami dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 10. Nazwy podane w dokumentacji technicznej (Programie Funkcjonalno Użytkowym, przedmiarze) podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
71320000-7,
45316100-6
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W ogłoszonym w dniu 28.07.2017 r. nr ogłoszenia 559758-N-2017 postępowaniu konkurencyjnym (przetarg nieograniczony), nie została złożona ani jedna oferta. Zamówienie zostało unieważnione. Przepisy prawa zamówień publicznych, w obecnym brzmieniu pozwalają zamawiającemu na skorzystanie, w takim przypadku z trybu udzielenia zamówienia z w wolnej reki. Z powyższych przepisów wynika, że w sytuacji w której nie zostały złożone żadne oferty oraz w przypadku, gdy warunki zamówienia nie zostają zmienione, zamawiający może skorzystać z trybu zamówienia z wolnej ręki.
 
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ETEC sp. z o.o.,  ,  ul.Kluczewska 2,  32-200,  Olkusz,  kraj/woj. małopolskie

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-10-04.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2017-10-04 15:00:36.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2017-10-04 15:00:36.
czytano: 320 razy, id: 4675
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-10-04
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019