Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 19 lutego 2019 r.

imieniny: Konrad, Mirosław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Olsztyn

Ogłoszenie nr 500055034-N-2017 z dnia 07-11-2017 r.
Gmina Olsztyn: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Olsztyn
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500038466-N-2017 z dnia 04-10-2017 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Olsztyn
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.17.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Olsztyn współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych modernizacji oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn 1.Opracowanie dokumentacji projektowej: a)sporządzenie projektu budowlanego, projektu wykonawczego - opracowanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., poz. 2027) - w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej b)sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej , c)sporządzenie przedmiarów robót - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej d)sporządzenie kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ) - w ilości 1 egzemplarzy w formie pisemnej e)wersja elektroniczna dokumentacji na nośniku elektronicznym płyta CD f)uzyskanie podkładów geodezyjnych (map) niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania niezbędnych dokumentów formalno-prawnych - jeśli są wymagane g)uzyskanie wszelkich koniecznych i niezbędnych opinii, uzgodnień z wymaganymi instytucjami wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. h)W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami podziemnymi i nadziemnymi do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zabezpieczenia sieci lub usunięcia kolizji. i)Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego. 2. Realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Zakres robót budowlano – instalacyjnych obejmuje: a)demontaż opraw i osprzętu, b)montaż nowych opraw i elementów pomocniczych, c)wykonanie niezbędnych prac w istniejącym systemie zasilającym oświetlenie objęte modernizacją zapewniające ich poprawne funkcjonowanie tj. zgodne z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, po modernizacji d)utylizacja zdemontowanych źródeł światła e)wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3.Oświetlenie objęte modernizacją: a)Zrębice (ul. Główna 137 oraz skrzyżowanie ulic Głównej i Orlich Gniazd) – 13 szt. wysokoprężnych opraw sodowych 70 W (wraz z układem zapłonowym pobór mocy 92 W) b)Biskupice (skrzyżowanie ul. Chorońskiej, Strażackiej i Żareckiej) – 4 szt. wysokoprężnych opraw sodowych 70 W ( wraz z układem zapłonowym pobór mocy 92 W) c)Olsztyn (działka nr 2040) – 8 szt. opraw metalhalogenkowych 1000 W (wraz z układem zapłonowym pobór: 1115W) i 2 oprawy metalhalogenkowe 250 W ( wraz z układem zapłonowym pobór; 275 W). d)Obliczenie mocy i zużycia energii elektrycznej: Zrębice : 13 oprawx92W: 1.564,00 W tj. 4.812,70 kWh/rok Biskupice: 4 oprawyx92W: 368,00 W, tj. 1.480,84 kWh/rok Olsztyn: 8 oprawx115 W i 2 oprawyx295W: 9.470W, tj. 38.107,28 kWh /rok. Całkowite zużycie energii elektrycznej : 44.400,82 kWh/rok. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do zaproszenia: Programie Funkcjonalno Użytkowym, przedmiarze, oraz wypisach z planu miejscowego. Ponadto obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa wzór umowy – załącznik nr 6 do zaproszenia 5.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 6.Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 7.Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45316100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 138098.52
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: ETEC Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kluczewska 2
Kod pocztowy: 32-200
Miejscowość: Olkusz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 169861.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 169861.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 169861.18
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W ogłoszonym w dniu 28.07.2017 r. nr ogłoszenia 559758-N-2017 postępowaniu konkurencyjnym (przetarg nieograniczony), nie została złożona ani jedna oferta. Zamówienie zostało unieważnione. Przepisy prawa zamówień publicznych, w obecnym brzmieniu pozwalają zamawiającemu na skorzystanie, w takim przypadku z trybu udzielenia zamówienia z w wolnej reki. Z powyższych przepisów wynika, że w sytuacji w której nie zostały złożone żadne oferty oraz w przypadku, gdy warunki zamówienia nie zostają zmienione, zamawiający może skorzystać z trybu zamówienia z wolnej ręki.
Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-11-07.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2017-11-07 16:20:31.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2017-11-07 16:20:31.
czytano: 222 razy, id: 4695
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-11-07
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019