Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 17 października 2018 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie nr 500060278-N-2017 z dnia 17-11-2017 r.
Gmina Olsztyn: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 595206-N-2017 z dnia 2017-10-03 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.16.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych” 2.2. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2.3. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. 2.4. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 2.5. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia. 2) Spełnienie innych wymagań określonych w istotnych postanowieniach umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 2.6. Podstawowe informacje: Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 33 Całkowita moc umowna [kW] 490 Grupa taryfowa wg OSD Wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 378 Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Kolorem czerwonym w załączniku nr 1 do SIWZ zaznaczono umowy kompleksowe Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego Umowa na zakup energii ważna do 31.12.2017 r. Umowy dystrybucję energii ważne na czas nieokreślony. Umowy kompleksowe zawarte na czas nieokreślony. Sposób wypowiedzenia umów zakupu energii. Umowy kompleksowe wymagają wypowiedzenia. Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy w arkuszu Excel Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 3 Sposób rozliczania Nabywcą i płatnikiem należności są podmioty wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur szacunkowych. Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającym w ramach tego postępowania 1 Informacja o sposobie zawarcia umowy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w ramach wymiany korespondencji drogą poczty tradycyjnej lub kurierskiej. 2.7. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii elektrycznej nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej wysokości. 2.8. Wymagania stawiane Wykonawcy: 2.9. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2.10. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 2.11. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 2.12. 0kreśIenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 2.13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 2.14. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp. 2.15. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp Przedmiot zamówienia nie wprowadza utrudnień oraz barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 2.16. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. 2.17. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania jednakowej ceny dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej. 2.18. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja SA, na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220) zwanej dalej „Prawem energetycznym". 2.19. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców. 2.20. Rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną dokonywane będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD wg ceny jednostkowej netto zawartej w ofercie. 2.21. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) sprzedaży energii elektrycznej z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii elektrycznej rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD, b) przeniesienia na Zamawiającego własności energii elektrycznej; c) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń, d) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie aktualnych cen oraz zasad rozliczeń, e) przyjmowania wniosków i reklamacji, f) przekazywania istotnych informacji dotyczących realizacji umowy, g) rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie wskazań zainstalowanych układów pomiarowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 88504.92
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: PGE Obrót S.A
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rzeszów,ul. 8–go Marca 6
Kod pocztowy: 35-959
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 100473.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 100473.53
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 105076.44
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-11-17.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2017-11-17 09:37:59.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2017-11-17 09:37:59.
czytano: 199 razy, id: 4715
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-11-17
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018