Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 19 lipca 2019 r.

imieniny: Rufin, Wincenty

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Podtytuł: Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy

Ogłoszenie nr 500218780-N-2018 z dnia 12-09-2018 r.
Olsztyn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW 2014-2020 typ operacji: "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613880-N-2017 z dnia 13-11-2017 r.
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500064452-N-2017 z dnia 24-11-2017 r. oraz 500065494-N-2017 z dnia 27-11-2017 r.
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500003098-N-2018 z dnia 04-01-2018 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IZP.271.19.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy 2.2.Przedmiot zamówienia dofinansowany jest w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW 2014-2020 typ operacji: "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" 2.3.Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę systemu kanalizacyjnego składającego się z: 2.4.Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: – kanał grawitacyjny o średnicy 200 x 5,9 mm PCV – 2738,0 mb – studzienki rewizyjne – Ø1,2m bet – 38 szt., Ø1,0m PE – 16 szt. 2.5.Przepompownią z rurociągiem tłocznym: – przepompownia z polimerobetonu średnicy 1500mm z nadbudową kontenerową i agregatem prądotwórczym – 1 kpl. – rurociąg tłoczny PE 100 Ø125x7,4 mm PN10 SDR17 – 2774,0 mb – kanał grawitacyjny Ø200x5,9mm – 6,0mb – studzienka pomiarowo-spustowa Ø1500mm – 1 szt. – studzienki kontrolne na trasie rurociągu tłocznego – 7 szt. – studzienki odpowietrzające – 4 szt. – studzienki spustowe – 3 szt. – studzienka rozprężna Ø1000 z dnem kolistym – 1 szt. – przyłącze wodociągowe do przepompowni Ø40x3,4mm PE – 11,5m 2.6.Przyłącza kanalizacyjne – przyłącza do działek zabudowanych w ilości 124 szt. o średnicy 160mm oraz 200mm PCW – 1195,80mb, w tym 16,5mb Ø200 PCW – przyłącza do działek niezabudowanych w ilości 32 szt. o średnicy 160mm PCW – 135 mb – studzienki Ø425 PCW oraz, Ø1,0 bet – 124szt, 2.7.Rozbudowa wodociągu ulicznego: – długość wodociągu Ø125x11,4 PE 100 RC – 64,0mb – hydrant podziemny średnicy 80 mm z zasuwą odcinającą – 1 kpl – blok oporowy na załamaniu – 1 szt. 2.8.Sieć kanalizacji deszczowej: – kanał deszczowy Ø500mm PP-X – 358,5mb – kanał deszczowy Ø400mm PP-X – 147,5mb – kanał deszczowy Ø250mm PP-X – 104,0mb –przykanalik Ø200x5,9mm PCW – 100,3mb –studzienki żelbetowe Ø1,2m – 9szt; Ø1,4m – 1 szt.; Ø1,6m – 2 szt. – wpusty uliczne z osadnikiem – 7 kpl. – separator stalowy typu ADHLF 130 AB o wydajności 30 l/s i przepustowości 300 l/s, z wewnętrznym By – passem, z osadnikiem, filtrem koalescencyjnym i automatycznym zamknięciem - 1 kpl. Zagospodarowanie wód opadowych – skrzynki rozsączające 1,0x0,5x0,4m PE – 378 szt. – rury rozprowadzające – Ø315 i 160 PCW – 10,0m – studzienka Ø1,2m - 1 szt. – rury wywiewne Ø160 – 3 szt. – geowłóknina – około 200m2 2.9.Budowa oświetlenia: – kabel 1,0kv YAKXS 4x35mm2 – 501,28m – słup aluminiowy oświetleniowy wraz z wysięgnikiem – 12 szt. – oprawa oświetleniowa IP66 – 12 kpl. - fundament betonowy prefabrykowany – 12 szt. 2.10.Odtworzenie nawierzchni ulic w pasie drogowym po robotach związanych z w/w zakresem z doprowadzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego 2.11.W ofercie należy uwzględnić wycinkę drzew pod przepompownię ścieków oraz zbiorników ścieków deszczowych wynikający z decyzji o wyłączeniu gruntów leśnych w załączeniu (decyzja wraz z mapą znajduje się w dokumentacji projektowej). 2.12.Opracowana dokumentacja projektowa nie obejmuje projektu organizacji ruchu oraz uzgodnień tras linii autobusowych na czas budowy. Dokument ten powinien zostać opracowany oraz uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami przez wybranego w procedurze przetargowej – wykonawcę. Ewentualne koszty związane z powyższym, wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej ofercie w ramach przetargu na wykonawstwo przedmiotowej inwestycji. Wykonawca, wprowadzając na czas prowadzenia robót zmienione organizacje ruchu oraz tymczasowe objazdy, zaopatrzy się na własny koszt w stosowne urządzenia i znaki drogowe, zgodnie z wymaganymi kodeksu ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca, pozyska zgodę od właściwego zarządcy drogi na ich prowadzenie podając organizację robót oraz ponosząc opłaty z tym związane na rzecz zarządzającego terenem. 2.13.Odcinki inwestycji prowadzone pod nadzorem archeologicznym – strefa KA – obserwacji archeologicznych: S19 –S-20; S 20- S 52; S 20 – S49 – strefa KOW – historycznego siedliska wsi : S18-T24; S18 – S44; T 79- S35 2.14.Nadzór archeologiczny zapewnia Zamawiający. 2.15.Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót zlecić nadzór branżowy właścicielom uzbrojenia terenu: GOZG, telekomunikacja, zakład energetyczny, PWiK okręgu Częstochowskiego. Kserokopię zleceń Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac. Koszty nadzorów należy uwzględnić w ofercie. 2.16.Wszystkie zastosowane materiały powinny być wykonane zgodnie z PN, posiadać aprobatę techniczną lub być oznakowane znakiem budowlanym. 2.17. W ofercie Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić: - Oznaczenia modułu odkształcenia podłoża gruntu i podbudowy dla dróg wykonać przez obciążenie płytą statyczną E1-E2 (płyta Vss.). Badania w zakresie przyłączy za pomocą sondy dynamicznej. - Wymagania materiałowe w dokumentacji projektowej i STWiOR. W zakresie kształtek stosować PCV SDR34, PN8. 2.18.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Opinia Geotechniczna, Projekt Radiowy, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.19.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.20.Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.21.Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – 60 miesięcy.

II.4) Główny kod CPV: 45232400-6
Dodatkowe kody CPV:
45232410-9,
45332300-6,
45231300-8,
45231100-6,
45100000-8,
45232000-2,
45310000-3,
45315700-5,
45311000-0,
45233220-7
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania przedmiotu umowy do 31.08.2018 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
 
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/08/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana wartości wynagrodzenia
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Ze względu na zmianę stanowiska właścicieli nieruchomości działki nr 291/2, 293/16, 293/27, 355/2 wystąpiła konieczność wykonania czterech przyłączy kanalizacyjnych, przedłużenia jednego przyłącza na długości 30 m, dwóch dodatkowych studni sieciowych oraz przebudowy sieci gazowej. Istniejące na działce 293/17 drzewa wymusiły zmianę lokalizacji kanału sanitarnego. W związku z powyższym dokonano zmiany terminu wykonania umowy do 18.09.2018 r. Zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a wartość robót nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. Wartość robót stanowi 1,26 % wartości zamówienia podstawowego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2018-09-12.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2018-09-12 11:03:11.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2018-09-12 11:03:11.
czytano: 126 razy, id: 5077
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-09-12
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019