Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAPROSZENIE

Wyświetl stronę główną » Zaproszenia na sesje rady i protokoly z sesji » Rada Miejska » ZAPROSZENIE

Podtytuł: na Sesję Rady Gminy Olsztyn w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 15.30

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 15.30 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Olsztynie Pl. Piłsudskiego 10 odbędzie się IV sesja Rady Gminy Olsztyn zgodnie z załączonym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie obrad IV Sesji Rady Gminy, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji
2.    Powołanie komisji uchwał i wniosków
3.    Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji
4.    Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Olsztynie dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Olsztyn za rok 2018
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn pomiędzy ul. Kopernika, a Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego (projekt nr: IV/41/19)
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, będącego fragmentem kompleksów lasów państwowych w miejscowości Biskupice w gminie Olsztyn (projekt nr: IV/42/19)
7.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulicy Zrębskiej w miejscowości Biskupice, w gminie Olsztyn (projekt nr: IV/43/19)
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2019-2024 (projekt nr: IV/44/19)
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olsztyn, położonych we wsiach: Biskupice, Bukowno, Kusięta, Zrębice Pierwsze, Zrębice Drugie, Olsztyn (projekt nr: IV/45/19)
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (projekt nr: IV/46/19)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/227/09 Rady Gminy Olsztyn z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (projekt nr: IV/47/19)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok" (projekt nr: IV/48/19)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr: IV/49/19)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (projekt nr: IV/50/19)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2025 (projekt nr: IV/51/19)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn (projekt nr: IV/52/19)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/158/2012 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 października 2012r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Olsztyn" (projekt nr: IV/53/19)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/159/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 października 2012r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu w sprawie trybu i zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Olsztyn dla uzdolnionych uczniów za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki, kultury i sportu" (projekt nr: IV/54/19)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury (projekt nr: IV/55/19)
20.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
za 2018 rok
21.    Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok
22.    Interpelacje i zapytania radnych
23.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych
24.    Sprawy różne, wolne głosy i wnioski, oświadczenia radnych i komunikaty
25.    Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy Olsztyn.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn

     Janusz Konieczny

Informacje

Rejestr zmian

2019-05-07

Dodanie artykułu - Agnieszka Migalska

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.