Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 16 lipca 2020 r.

imieniny: Eustachy, Marika

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Olsztynie.

            Olsztyn, 13 sierpnia  2019 r.                                                                            
 
 
OGŁOSZENIE
 
Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej  nieruchomości położonej we wsi i gm. Olsztyn:
1) działka nr 2007/11 k. m. 13 o pow. 0.0051 ha (B-0.0051 ha). Cena wywoławcza wynosi 5 452,00 zł +23%VAT= 6 705,96 zł . Obciążenia: nieruchomość częściowo zabudowana budynkiem gospodarczym sąsiada – właściciela działki nr 2006 k. m. 13 położonej w Olsztynie.  
Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00155407/6 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn  i Skrajnica, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 176, poz. 3242 z dnia 25 września 2008 roku, działka nr  2007/11  k. m. 13, położona  w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn, leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.
Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych  z nabyciem nieruchomości. 
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/o nieruchomości odbył się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie   w dniu 7 czerwca 2019 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie  w dniu 13 września  2019 roku o godz. 1000. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem   w górę  do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w   pieniądzu do dnia 9 września 2019 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Geodezji, Gospodarki Komunalnej  i Przestrzennej).
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
-dowód wpłaty wadium(oryginał)
 dokument tożsamości
 aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
 osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
 oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,
 oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
 Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,
 w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach,  a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33. Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U  z 2018r., poz.2204 ze zm.).

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2019-08-13.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2019-08-13 11:51:45.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2019-08-13 11:51:45.
czytano: 340 razy, id: 5529
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-08-13
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020