Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie nr 510215648-N-2019 z dnia 10-10-2019 r.
Gmina Olsztyn: „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 588143-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.11.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych” 2.2. Szczegółowy wykaz punktów poboru paliwa gazowego stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 2.3. Do obowiązków Wykonawcy należy m. in.: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia. 2) Spełnienie innych wymagań określonych w istotnych postanowieniach umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 2.4. Podstawowe informacje: Ilość układów pomiarowych rozliczających paliwo gazowe 9 Grupa taryfowa wg OSD Wg załącznika - wykaz ppg Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 1130 Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Kolejna Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego Kompleksowa Sposób wypowiedzenia umów zakupu paliwa gazowego Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wypowiedzenia umów, które wypowiedzenia wymagają. Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Informacja o stosowaniu cen jednostkowych za dystrybucję paliwa gazowego Ceny jednostkowe parametrów dystrybucyjnych zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będą wprowadzone z dniem wdrożenia zmiany. Zamawiający w świetle obowiązującego prawa zdaje sobie sprawę z braku możliwości zakwestionowania postanowień Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie cen dystrybucji gazu, jednak podstawą dla wystawianych przez Wykonawcę faktur stanowią postanowienia umowy kompleksowej, w której nie ma odwołania do innych dokumentów. Zamawiający w przypadku zmiany taryfy OSD wymaga pisemnej informacji od Wykonawcy o zmianie cen zawartych w zmienionej taryfie. Informacja o akcyzie Wszystkie punkty poboru gazu są zwolnione z akcyzy. Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru paliwa gazowego Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy w arkuszu Excel Informacja o udziałach w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych Nie podpisywano aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych. Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy Informacja o płatnikach Nabywcą jest Gmina Olsztyn, Faktury Wykonawca dostarczy na adresy Odbiorców wskazane w umowie Liczba umów jakie zawrze Wykonawca w ramach niniejszego postępowania 1 Informacja o sposobie zawarcia umowy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w drodze wymiany korespondencji pocztą tradycyjną lub kurierską. 2.5. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia paliwa gazowego objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia paliwa gazowego. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia paliwa gazowego może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie paliwa gazowego nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej wysokości. 2.6. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania niniejszego zamówienia. e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia. 2.7. Wymagania dot. gwarancji - Zamawiający nie stawia wymagań. 2.8. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 2.9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. 2.10. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania jednakowej ceny dla wszystkich punktów poboru paliwa gazowego. 1) Sprzedaż paliwa gazowego odbywać się będzie w ramach umowy kompleksowej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) zwanej dalej „Prawem energetycznym" i cenami parametrów dystrybucyjnych przedstawionych w ofercie przetargowej wskazanych na podstawie aktualnej Taryfy dystrybucji paliwa gazowego Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 2) Sprzedaż i dystrybucja paliwa gazowego odbywać się będzie w zgodzie z parametrami jakościowymi paliwa gazowego oraz wskaźnikami jakości i niezawodności dostaw paliwa gazowego określonymi w zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 3) Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe dokonywać się będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD wg ceny zawartej w ofercie. 4) Rozliczenia za dystrybucję paliwa gazowego dokonywać się będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD wg cen zawartych w aktualnej Taryfie dystrybucyjnej Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 5) Wykonawca wystawi jedną fakturę na każdego z Odbiorców zawierającą rozliczenia za dystrybucję i dostawę paliwa gazowego. Faktury Wykonawca dostarczy na adresy Odbiorców. 6) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z u działem Podwykonawców. 7) Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe dokonywane będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD wg ceny jednostkowej netto zawartej w ofercie. 8) W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) sprzedaży paliwa gazowego z zastrzeżeniem, że sprzedaż paliwa gazowego rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD, b) przeniesienia na Zamawiającego własności paliwa gazowego, c) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń, d) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie aktualnych cen oraz zasad rozliczeń, e) przyjmowania wniosków i reklamacji, f) przekazywania istotnych informacji dotyczących realizacji umowy, g) rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe odbywać się będą na podstawie wskazań zainstalowanych układów pomiarowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09120000-6
 
Dodatkowe kody CPV: 65210000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 168624.35
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Heweliusza 9,
Kod pocztowy: 80-890
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 194688.21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 194688.21
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 195698.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Informacje

Rejestr zmian

2019-10-10

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.