Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Budowa dróg w Zrębicach ul. Kościelna ul. Sosnowa wraz z oświetleniem

Ogłoszenie nr 510055168-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.
 
Gmina Olsztyn: Budowa dróg w miejscowości Zrębice ul. Kościelna ul. Sosnowa wraz z oświetleniem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 505865-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540021525-N-2020
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa dróg w miejscowości Zrębice ul. Kościelna ul. Sosnowa wraz z oświetleniem
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Budowa dróg w miejscowości Zrębice ul. Kościelna ul. Sosnowa wraz oświetleniem 2.2.Zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje: - długość ul. Kościelnej:173.05 m, - długość ul. Sosnowej: 192,45 m. Łączna długości dróg objęta przedmiotem zamówienia: 365,50 m 1.Budowa konstrukcji jezdni ul. Kościelnej wraz z mijankami – powierzchnia 817,00 m2 - warstwa ścieralna kostka betonowa, kolor szary – 8 cm - podsypka cementowo piaskowa 3 cm - podbudowa zasadnicza – kruszywo C90/3 stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 – 25 cm - warstwa mrozoochronna – grunt stabilizowany cementem klasa C1,5/2 ≤4,0MPa dowieziony na plac budowy grubość 15 cm 2.Budowa konstrukcji jezdni ul. Sosnowa – powierzchnia 976,25 m2 - warstwa ścieralna kostka betonowa, kolor szary – 8 cm - podsypka cementowa piaskowa 3 cm, - podbudowa zasadnicza kruszywo C90/3 stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 – 25 cm 3.Wykonanie dojść do furtek – powierzchnia 20,65 m2 - warstwa ścieralna, kostka betonowa, kolor szary – 8 cm - podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm, - podbudowa zasadnicza – kruszywo C90/3 stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 – 15 cm 4.Konstrukcja zjazdów – powierzchnia 373,20m2 - warstwa ścieralna, kostka betonowa, kolor grafitowy – 8 cm - podsypka cementowo – piaskowa – 3cm - podbudowa zasadnicza – kruszywo C90/3 stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 – grubość 25 cm 5.Wykonanie odwodnienia - wpusty chłonne – 6 szt. - drenaż francuski z kruszywa na długości 71,00 mb 6.Ustawienie: krawężników najazdowych na długości: 848,15 mb oraz obrzeży betonowych na długości 150,50 mb 7.Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kościelnej i Sosnowej - całkowita długość kabla 387 m, - odległość między latarniami około 35,0 m - liczba latarń – 10 szt. 8.Wykonanie elementów stałej organizacji ruchu - usuniecie 7 słupów (istniejące znaki) - ustawienie znaków pionowych 5 szt. - wykonanie oznakowania poziomego – powierzchnia 3,18 m2 - usuniecie oznakowania poziomego istniejącego – linia P-4 na dł. 14.00 mb 9.Regulacja urządzeń podziemnych - zasuwy wodociągowe 10 szt. - zasuwy gazowe 2 szt. - studnie kanalizacji deszczowej/ sanitarnej 4 szt. 10.Założenie rur osłonowych na istniejącej sieci telekomunikacyjnej i energetycznej - rury osłonowe na sieci energetycznej śr. 110 mm – 44,00 mb - rury osłonowe na sieci teletechnicznej śr. 110 mm – 63,00 mb 2.3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Stała Organizacja Ruchu, Przedmiar Robót, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.4.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN,EN przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.5.Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.6.Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 2.7.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.8.Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.9.Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111300-1, 45233140-2, 45233222-1, 45233260-9, 45111200-0, 45233290-8, 45316110-9, 45232200-4, 45316100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Budowa dróg w Zrebicach ul. Koscielna ul. Sosnowa wraz z oświetleniem
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 380010.83
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiebiorstwo Robot Drogowo-Mostowych ,,MYSZKÓW" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Żarki ul. Myszkowska 59
Kod pocztowy: 42-310
Miejscowość: Żarki
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 467413.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 467413.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 647619.78
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 13,52%
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje

Rejestr zmian

2020-03-27

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.