Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAWIADOMIENIE

Wyświetl stronę główną » Zaproszenia na sesje rady i protokoly z sesji » Rada Miejska » ZAWIADOMIENIE

Podtytuł: Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 5 maja 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w zw. z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz 374, z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Gminy Olsztyn na dzień 5 maja 2020 roku (wtorek), która odbędzie się w trybie korespondencyjnym. Podjęcie uchwał nastąpi poprzez głosowanie korespondencyjne, a obrady Sesji rozpoczną się o godz. 12.00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad X Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
4. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji
5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości (druk nr: 58)
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (druk nr: 59)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok" (druk nr: 60)
8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody (druk nr: 61)
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olsztyn" (druk: nr 62)
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2026 (druk nr: 63)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok (druk nr: 64)
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr IX/120/20 Rady Gminy Olsztyn w sprawie uchylenia uchwały XVI/123/2004 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia wykazu specjalności i form kształcenia na które przyznawane jest dofinansowanie (druk nr: 65)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olsztyn na rok 2020 (druk nr: 66)
14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie  za 2019 rok
15. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Olsztyn.

Jednocześnie zawiadamiam, iż z uwagi na przeprowadzenie sesji w trybie korespondencyjnym nie będzie możliwości osobistego brania udziału w sesji.

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn

                                                                                                  Janusz Konieczny

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-04-28

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Migalska

2020-04-28

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Migalska

2020-04-28

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2020-04-28

Dodanie artykułu - Agnieszka Migalska

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.