Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU

Podtytuł: 1. Budowa oświetlenia Olsztyn ul. Norwida oraz ,,Łącznik” ulicy Botanicznej i Karlińskiego 2. Budowa oświetlenia Turów ul. Akacjowa 3. Oświetlenie terenu Stawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka 4. Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie

Ogłoszenie nr 510209434-N-2020 z dnia 23-10-2020 r.
Gmina Olsztyn: 1. Budowa oświetlenia Olsztyn ul. Norwida oraz ,,Łącznik” ulicy Botanicznej i Karlińskiego 2. Budowa oświetlenia Turów ul. Akacjowa 3. Oświetlenie terenu Stawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka 4. Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 584673-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540182285-N-2020
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
1. Budowa oświetlenia Olsztyn ul. Norwida oraz ,,Łącznik” ulicy Botanicznej i Karlińskiego 2. Budowa oświetlenia Turów ul. Akacjowa 3. Oświetlenie terenu Stawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka 4. Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.11.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.Budowa oświetlenia Olsztyn ul. Norwida oraz ,,Łącznik” ulicy Botanicznej i Karlińskiego 2. Budowa oświetlenia Turów ul. Akacjowa 3. Oświetlenie terenu Stawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka 4. Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie 2.2. Zakres robót obejmuje: 1) Budowa oświetlenia Olsztyn ul. Norwida oraz ,,Łącznik” ulicy Botanicznej i Karlińskiego: Budowa oświetlenia Olsztyn ul. Norwida obejmuje: - montaż szafki sterowniczej oświetlenia SSO - wykonanie zasilania szafki sterowniczej SSO - montaż fundamentów dla słupów oświetleniowych - montaż 8 szt. aluminiowych anodowanych słupów wnękowych o przekroju kołowych o wysokości 7,5 m z wysięgnikiem pojedynczym podwyższającym montaż opraw o 0,5 m długości ramienia 1,0 m. słup przystosowany do montażu na fundamencie . Podstawa o szerokości 320x320 rozstaw śrub 250x250 mm. Słup wyposażony w izolowana tabliczkę bezpiecznikowa. Montaż na wysięgniku opraw oświetleniowych źródłem światła LED 40 W, wykonanie w klasie II izolacji lub ich zamienników o równoważnych parametrach technicznych - montaż przewodów kabelkowych w rurce karbonowej w latarniach - kopanie rowów dla kabli o głębokości do 08 m i szerokości do 0,4 - wykonanie linii kablowej zasilającej latarnie oświetleniowe - układanie rur ochronnych o średnicy 110 mm - nasypanie warstw piasku na dnie rowu kablowego - układanie między słupami uziomu powierzchniowego z płaskownika - zasypanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości do 0,4 - zagęszczenie gruntu i uporządkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu - odtworzenie nawierzchni Budowa oświetlenia ,,Łącznika” ul. Botanicznej i Karlińskiego - układanie kabla 1,0 kV w osłonie grubościennej odpornej na UV o średnicy 75 mm żerdzi istniejącego słupa linii napowietrznej nN - montaż fundamentów betonowych prefabrykowanych typowych dla słupów oświetleniowych lub ich zamienników o równoważnych parametrach technicznych - montaż 5 szt. aluminiowych anodowanych słupów wnękowych o przekroju kołowym o stałej zbieżności o wysokości 7,0 z wysięgnikiem pojedynczym podwyższającym słup 0 0,5 m i dł. 1,0 m. Słup przystosowany do montażu na fundamencie. Podstawa o szer. 320x320 rozstaw śrub 250x250 mm. Słup wyposażony w izolowana tabliczkę bezpiecznikowa. Montaż na wysięgniku opraw oświetleniowych źródłem światła LED 32 W, wykonanie w klasie II izolacji lub ich zamienników o równoważnych parametrach technicznych - montaż przewodów kabelkowych w rurce karbonowej w latarniach - kopanie rowów dla kabli o głębokości do 08 m i szerokości do 0,4 - wykonanie linii kablowej zasilającej latarnie oświetleniowe - układanie rur ochronnych o średnicy 110 mm - nasypanie warstw piasku na dnie rowu kablowego - układanie między słupami uziomu powierzchniowego z płaskownika - zasypanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości do 0,4 - zagęszczenie gruntu i uporządkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu - odtworzenie nawierzchni 2) Budowa oświetlenia Turów ul. Akacjowa obejmuje: Budowa linii kablowej 1 KV o dl. 340m/400m - Kopanie rowów dla kabli - Zasypanie rowów - Nasypanie warstwy piasku - Ułożenie rur osłonowych - Wykopy pionowe ręczne dla urządzeń przyciskowych wraz z zasypaniem - Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 100 mm - Układanie kabli w rurach - Układanie kabli bezpośrednio na słupach - Układanie kabli przez wciąganie do rur osłonowych - Montaż zabezpieczenia - Montaż wkładek topikowych - Montaż ograniczników Budowa słupów oświetleniowych – 8 szt. - Wykopy mechaniczne pod słup i podpory żelbetowe i strunobetonowe, - Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - Montaż wysięgników rurowych - Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznego na wysięgniku - Tablica bezpiecznikowa wnękowa - Montaż wkładek topikowych - Montaż uziomów poziomych w wykopie - Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych Uwaga: Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym znajduje się w strefie obserwacji archeologicznych ,,KA” (rejony występowania stanowisk archeologicznych i reliktów historycznych) wyznaczonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów i Bukowno. Prace ziemne związane z inwestycją, w granicach strefy KA, będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Nadzór archeologiczny zapewni Zamawiający. 3) Oświetlenie terenu Stawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka obejmuje: - montaż szafki sterowania oświetleniem wraz z podłączeniem - układanie kabla - układanie fundamentów betonowych prefabrykowanych typowych dla słupa oświetleniowego lub ich zamienników o równoważnych parametrach technicznych - montaż 8 szt. słupów oświetlenia drogowego, aluminiowych anodowanych słupów wnękowych o przekroju kołowym o stałej zbieżności z wysięgnikiem łukowym pojedynczym z oprawa na wys. 8,0 m. Słup przystosowany do montażu na fundamencie. Słup wyposażony w izolowaną tabliczkę bezpiecznikową. Montaż na wysięgniku opraw oświetleniowych źródłem światła LED 50 W ( oprawy winny posiadać wykonanie w II klasie izolacji) lub ich zamienników o równoważnych parametrach technicznych - montaż słupów parkowych – 38 szt., aluminiowych anodowanych, słupów wnękowych o przekroju kołowym o stałej zbieżności z oprawa na wys. 4,0 m . Słup przystosowany do montażu na fundamencie. Słup wyposażony w izolowaną tabliczkę bezpiecznikową. Montaż na słupie opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED 35 W ( oprawy winny posiadać wykonanie w II klasie izolacji) lub ich zamienników o równoważnych parametrach technicznych. - montaż przewodów kabelkowych w rurce karbonowej w latarniach - kopanie rowów dla kabli - układanie w ziemi kabla - nasypanie warstw piasku na dnie rowu kablowego - układanie między słupami uziomu powierzchniowego z płaskownika - zasypanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości do 0,4 - zagęszczenie gruntu i uporządkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu - odtworzenie nawierzchni 4) Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie obejmuje: - układanie kabla 1,0 kV w osłonie grubościennej odpornej na UV o średnicy 75 mm żerdzi istniejącego słupa linii napowietrznej nN - montaż fundamentów betonowych prefabrykowanych typowych dla słupów oświetleniowych lub ich zamienników o równoważnych parametrach technicznych - montaż 3 szt. aluminiowych anodowanych słupów wnękowych o przekroju kołowym o stałej zbieżności z oprawa zamontowana na wysokości 7,0 na wysięgnikiem pojedynczym długości 1,0 m. Słup przystosowany do montażu na fundamencie. Podstawa o szer. 330x330. Słup wyposażony w izolowana tabliczkę bezpiecznikową. Montaż na wysięgniku opraw oświetleniowych źródłem światła LED 25 W, wykonanie w klasie II izolacji lub ich zamienników o równoważnych parametrach technicznych - montaż przewodów kabelkowych w rurce karbonowej w latarniach - kopanie rowów dla kabli o głębokości do 08 m i szerokości do 0,4 - układanie w ziemi kabla, - układanie rur ochronnych o średnicy 110 mm - nasypanie warstw piasku na dnie rowu kablowego - układanie między słupami uziomu powierzchniowego z płaskownika z podłączeniem na zacisk uziemiający słupa - zasypanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości do 0,4 - zagęszczenie gruntu i uporządkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu - odtworzenie nawierzchni. 2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącym załączniki do SIWZ oraz we wzorze umowy - załącznik nr 8 do SIWZ . 2.4. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, Europejskim Norami, przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze sztuką budowlaną. 2.5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.6. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane i materiały co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonej począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny punktowany termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45316100-6, 45231000-5, 45316110-9, 45317300-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 459331.55
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: GALICKI Sp. j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marynarska 70
Kod pocztowy: 42-280
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 318324.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 318324.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 451922.05
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje

Rejestr zmian

2020-10-23

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.