Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Podtytuł: 1.Remont dróg na terenie Gminy Olsztyn. 2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga Zrębice ul. Leśna

Ogłoszenie nr 560539157-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.
 
Olsztyn: 1.Remont dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn 2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga Zrębice ul.Leśna
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 576769-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510193012-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

1.Remont dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn 2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga Zrębice ul.Leśna

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZP.271.10.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2.1.Przedmiotem zamówienia jest: 1. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn 2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga Zrębice ul. Leśna 2.2.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga Zrębice ul. Leśna dofinansowana jest z budżetu Województwa Śląskiego - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2.3.Zakres robót: Remontu dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn obejmuje: 1.Remont drogi gminnej w Zrębicach ul. Krótkiej Długość odcinka drogi objętej remontem 110 m, nawierzchnia z kruszywa łamanego o pow. 440 mkw, szerokość drogi po remoncie 4,0 m, Technologia remontu: -profilowanie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa w celu korekty nierówności, -mechaniczne wykonanie nawierzchni z kruszywa frakcji 0/31,5 mm, o grubości około 8 cm, -mechaniczne zagęszczenie nowej nawierzchni z kruszywa -spadek nawierzchni po remoncie: daszkowy 2% 2.Remont dróg gminnych w Zrębicach ul. Strażackiej i Cichej Długość odcinka drogi objętej remontem 700 m, nawierzchnia z kruszywa łamanego o pow. 2450 mkw, szerokość drogi po remoncie 3,5 m, Technologia remontu: -profilowanie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa w celu korekty nierówności, -uzupełnienie ubytków w kruszywie – przyjęto 1m3 kruszywa/ 40 mkw drogi -mechaniczne wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa frakcji 0/31,5 mm o grubości około 8 cm -mechaniczne zagęszczenie nowej nawierzchni z kruszywa -spadek nawierzchni po remoncie: jednostronny 2% 3.Remont drogi gminnej w Turowie ul. Joachimowska Remont oberwanej krawędzi jezdni -rozbiórka krawędzi istniejących dróg poprzez frezowanie do 7 cm odcinków szerokości 0,5 m lub 1,0 m – powierzchnia frezowania: 120, 0 mkw. -ułożenie warstwy wiążącej (wyrównawczej) na obszarze sfrezowanym na cm, powierzchnia: 120 mkw, warstwa wiążąca beton asfaltowy gr. 4 cm -rozbiórka jezdni: frezowanie do 4 cm – w celu ,,zakładki”, powierzchnia frezowania 120,0 mkw -skropienie emulsją oraz rozłożenie siatki wzmacniającej na warstwie wiążącej oraz ,,zakładce”, powierzchnia 240 mkw, -ułożenie warstwy ścieralnej na warstwie wiążącej oraz ,,zakładce”, powierzchnia 240 mkw, warstwa ścieralna beton asfaltowy gr. 4 cm, -wykonanie poboczy poprzez usuniecie starego pobocza i humusu na szerokości 0,5 m i głębokości 10 cm powierzchnia 1040,0 mkw Remont ubytków w jezdni -rozbiórka krawędzi istniejących dróg poprzez frezowanie do 7 cm, powierzchnia frezowania 120 mkw, -skropienie emulsją oraz rozłożenie siatki wzmacniającej na warstwie wiążącej oraz ,,zakładce”, powierzchnia 240 mkw, -ułożenie warstwy ścieralnej na warstwie wiążącej oraz ,,zakładce”, powierzchnia 120 mkw, warstwa ścieralna beton asfaltowy gr. 5 cm, 4.Remont drogi gminnej w Kusiętach – ,,ul. Przylesie” Długość odcinka drogi objętej remontem 360 m, nawierzchnia z kruszywa łamanego o pow. 1440,00 mkw, szerokość drogi po remoncie 4,0 m, Technologia remontu: -wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne -profilowanie mechaniczne -wykonanie podbudowy z kruszywa, grubość 15 cm, -mechaniczne wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa frakcji 0/31,5 m, o gr. około 8 cm, -mechaniczne zagęszczenie nowej nawierzchni z kruszywa -spadek nawierzchni po remoncie : jednostronny 2% 5.Remont drogi gminnej w Kusiętach ,,ul. Czarna Droga” Długość odcinka drogi objętego nawierzchnią bitumiczną: 260,00 m Długość odcinka drogi objętego nawierzchnią z kruszywa: 150,00 m. Nawierzchnia bitumiczna o pow. 1170 mkw, szerokość drogi po remoncie 4,5 m, Technologia remontu: -profilowanie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa w celu korekty nierówności -uzupełnienie/wyprofilowanie istniejącej drogi kruszywem – przyjęto 1m3 kruszywa/40 mkw drogi -mechaniczne wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego na bazie asfaltu – gr 5 cm -wykonanie poboczy z kruszywa grubości 10 cm i szerokości 0,50 m -spadek nawierzchni po remoncie: daszkowy 2% Nawierzchnia z kruszywa łamanego o powierzchni: 600,00 mkw, szerokość drogi po remoncie: 4,00 m Technologia remontu: -wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne -profilowanie mechaniczne -wykonanie podbudowy z kruszywa, grubość 15 cm, -mechaniczne wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa frakcji 0/31,5 m, o gr. około 8 cm, -mechaniczne zagęszczenie nowej nawierzchni z kruszywa -spadek nawierzchni po remoncie : jednostronny 2% Renowacje w postaci wymiany na nowe: -przepusty z rur PCV śr. 400 mm: 16 m -ścianki czołowe betonowe prefabrykowane: 4 szt. Renowacja istniejącego rowu przydrożnego: -oczyszczenie rowu z namułu grubości 30 cm na dł. 250 mb -profilowanie skarp i dna rowu: 416 mkw Regulacja studni kanalizacji sanitarnej, Malowanie linii krawędziowej P-7c–grubowarstwowo – 8,00 mkw 6.Remont drogi gminnej w Biskupicach ul. Chorońska Długość odcinka drogi objętej remontem 590 m, nawierzchnia z kruszywa łamanego o pow. 2360,00 mkw, szerokość drogi po remoncie 4,0 m, Technologia remontu: -profilowanie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa w celu korekty nierówności, -uzupełnienie ubytków w kruszywie – przyjęto 1 m3 kruszywa/ 40 mkw drogi, -mechaniczne wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa frakcji 0/31,5 m, o gr. około 8 cm, - mechaniczne zagęszczenie nowej nawierzchni z kruszywa -spadek nawierzchni po remoncie: daszkowy 2% 7.Remonty cząstkowe oraz prace konserwacyjne: -Olsztyn: ul. Botaniczna, Kolejowa, Niedźwiedzia, Górzysta, Jaśminowa, Norwida, Słowackiego, skrzyżowanie ul. Sienkiewicza i ul. Prostopadłej, Asnyka, Zielona, Poziomkowa, -Przymiłowice: ul. Szeroka -Skrajnica: ul. Morelowa, -Kusięta: ul. Szkolna Zakres prac remontu cząstkowego i prac konserwatorskich został opisany w przedmiarze robót. 8.Wykonanie oznakowania zgodnie ze stałą organizacją ruchu dla ,,Zmiana organizacji ruchu na rynku w Olsztynie, Plac Piłsudskiego”. Oznakowanie musi być wykonane zgodnie z zał. 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 z późn. zm.) 2.4.Zakres robót: Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga Zrębice ul. Leśna obejmuje: Długość drogi 879,60 m, klasa techniczna drogi L- lokalna, kategoria ruchu KR1, prędkość projektowana 30 km//h -jezdna bitumiczna o szer. 4,5 m ze spadkiem dwustronnym (daszkowy) - 2% -pobocze z kruszywa o szer. 0,50 m ze spadkiem 6% -niweleta projektowanej drogi została dostosowana do istniejącego terenu, -odwodnienie drogi realizowane poprzez spadki podłużne i poprzeczne w pobocza i tereny zieleni Konstrukcja jezdni – bitumiczna: -warstwa ścieralna beton asfaltowy – 5 cm -podbudowa zasadnicza kruszywo stabilizowane mechaniczne o uziarnieniu 0/31,5 mm- 20 cm Konstrukcja pobocza:  kruszywo stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5m - 20 cm 2.5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, stałej organizacji ruchu, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy 2.6.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, Europejskim Norami, przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze sztuką budowlaną. 2.7.Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.8.Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane i materiały co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonej począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny punktowany termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 2.9.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.10.Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.11.Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,
45231000-5,
45233220-7,
45233226-9,
45233120-6,
45223140-2,
45233141-9,
45233142-6,
45233200-1,
45233290-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia 05.10.2020 r. do 10.11.2020 r.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
10/11/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Wydłużenie terminu realizacji Remontu dróg na terenie Gminy Olsztyn do 30.11.2020 r.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Wydłużenie terminu realizacji Remontu dróg na terenie Gminy Olsztyn do 30.11.2020 r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonawca w dniu 10.11.2020 r., zwrócił się do Zamawiającego o przedłużenie terminu realizacji Remontu dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn. Wykonawca poinformował, że opóźnienie w realizacji zadania wynika z pandemii COVID-19. W ostatnim okresie zdiagnozowano wśród pracowników firmy i ich rodzin zakażenia wirusem SARS-COV-2, co przyczyniło się znacząco na funkcjonowanie firmy i realizację zadania. Niesprzyjające warunki pogodowe, ponadnormatywne nawodnienie gruntu oraz brak możliwości realizacji robót spowodowanych realizacja prywatnego przyłącza wydłużą termin realizacji zadania. Biorąc pod uwagę okoliczności wskazane powyżej oraz art. 144 ust.1 pkt. 3 ustawy, który dopuszcza zmianę umowy, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. Strony umowy nie mogły przewidzieć w/w okoliczności, w związku z powyższym Zamawiający działają na podstawie art. 144 ust. 1 oraz 144 ust. 1 pkt.3, w związku z art. 15r ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązanych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842) przedłużył termin realizacji Remontu dróg na terenie Gminy Olsztyn do dnia 30.11.2020 r. Wynagrodzenie wykonawcy nie uległo zmianie.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
 

Informacje

Rejestr zmian

2020-12-10

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.