Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAWIADOMIENIE

Wyświetl stronę główną » Zaproszenia na sesje rady i protokoly z sesji » Rada Gminy » ZAWIADOMIENIE

Podtytuł: Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 18 maja 2021 r.

Olsztyn, 10 maja 2021 r.

USC.0002.2.2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w zw. z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842, ze zm.) zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Olsztyn na dzień 18 maja 2021 roku (wtorek), która odbędzie się w trybie zdalnym. Obrady Sesji rozpoczną się o godz. 13.30.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji
4. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Kusięta od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (druk nr: 148)
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Olsztyn
(druk nr: 149)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Olsztyn zadania publicznego - zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej 1065 S dot. spowolnienia ruchu na ul. Kϋhna przy szkole podstawowej w Olsztynie oraz zmiana organizacji ruchu dot. lokalizacji sygnalizacji interaktywnej z elektronicznym pomiarem prędkości
na ul. Olsztyńskiej w Biskupicach (druk nr: 150)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Olsztyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Olsztyn (druk nr: 151)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie (druk nr: 152)
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Olsztyn
(druk nr: 153)
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Olsztyn (druk nr: 154)
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 r." (druk nr: 155)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (druk nr: 156)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2028 (druk nr: 157)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok (druk nr: 158)
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie jurajskiej Gminy Olsztyn (druk nr: 159)
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób (druk nr: 160)
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 5 stycznia 2021 r. dotyczącej podjęcia przez Radę Gminy Olsztyn uchwały (druk nr: 161)
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego (druk nr: 162)
20. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia
25 lutego 2021 r. dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego (druk nr: 163)
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kusiętach (druk nr: 164)
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez Dyrektorów Szkół Podstawowych w: Biskupicach, Turowie, Olsztynie, Zrębicach i Kusiętach (druk nr: 165)
23. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie za 2020 rok
24. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok
25. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski
26. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Olsztyn.

Przewodniczący
Rady Gminy Olsztyn
Janusz Konieczny


Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn będzie prowadził sesję w formie telekonferencji.

Osoby chcące uzyskać wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady pod numerem telefonu +48 34 328 50 76 wew. 26, lub mailem amigalska@olsztyn-jurajski.pl w celu przekazania danych dostępowych
do telekonferencji.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-05-11

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2021-05-10

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Migalska

2021-05-10

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Migalska

2021-05-10

Dodanie artykułu - Agnieszka Migalska

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.