Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wyświetl stronę główną » Oferty pracy » Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podtytuł: w Referacie Finansowym (księgowość budżetowa)

Olsztyn, dnia 29 września 2021 r.

 

Urząd Gminy Olsztyn

Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

W REFERACIE FINANSOWYM
 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, z zakresu rachunkowości
  lub dziedzin pokrewnych),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows
  i pakietu Office oraz znajomość obsługi programów finansowo – księgowych.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek samorządu terytorialnego,
 2. znajomość regulacji prawnych z/z rachunkowości, finansów publicznych samorządu gminy,
 3. biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie programów księgowych
  i budżetowych,
 4. odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres zadań na stanowisku – prowadzenie  spraw z zakresu księgowości budżetowej,
a w szczególności:

 1. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym Urzędu Gminy,
 2. dekretowanie dowodów księgowych,
 3. prowadzenie księgowości budżetowej zgodnie z wymogami zakładowego planu kont w zakresie dochodów i wydatków jednostki oraz kontrola realizacji i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 4. prowadzenie księgowości księgowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. prowadzenie ewidencji księgowej pozabilansowej,
 6. uzgadnianie prawidłowości zapisów na kontach syntetycznych i analitycznych, dokonywanie okresowej analizy kont księgowych i korygowanie nieprawidłowości
  w zapisach księgowych,
 7. sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych,
  w zakresie dochodów, wydatków, należności i zobowiązań jednostki,
 8. przygotowywanie niezbędnych informacji do sporządzenia pozostałych sprawozdań budżetowych w zakresie wynikającym z przepisów o sprawozdawczości budżetowej oraz w zakresie operacji finansowych,
 9. sporządzanie bilansu, rachunku zysku i strat oraz zmian w funduszu jednostki,
 10. prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę oraz terminowe przekazywanie należnych dochodów,
 11. bieżące prowadzenie ewidencji zmian w ewidencji księgowej na podstawie zmian
  w budżecie w zakresie dochodów i wydatków,
 12. współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu,
 13. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień wójta i skarbnika.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV),
 2. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
  o stanie odbytych studiów),
 3. kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności
  do dokonywania czynności prawnych -opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem),
 5. odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji z klauzulą (jeśli dane osobowe wykraczają poza dane wskazane w art. 22¹ §1 i §2):

5. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca na pełny etat,
 2. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Olsztyn,
 3. praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

6. Dodatkowe informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi poniżej 6%.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty w kopercie z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko w Referacie Finansowym - księgowość budżetowa" należy składać do dnia 11 października 2021 r. na adres Urzędu Gminy Olsztyn,  Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Olsztyn.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy przy Pl. Piłsudskiego 10 w Olsztynie.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-09-29

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Stolarski

2021-09-29

Dodanie artykułu - Piotr Stolarski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.