Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » OBWIESZCZENIE

Podtytuł: o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, ze zmianą obejmującą część terenów w rejonie ulicy Jarzębinowej i ulicy Storczykowej w mieście Olsztyn

Olsztyn, 8 listopada 2022 r.

RUT.6721.4.2022

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, ze zmianą obejmującą część terenów w rejonie ulicy Jarzębinowej i ulicy Storczykowej w mieście Olsztyn

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2022.503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olsztynie uchwały Nr XXVIII/345/22 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, ze zmianą obejmującą część terenów w rejonie ul. Jarzębinowej i ul. Storczykowej w mieście Olsztyn. Przedmiotem zmiany studium jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów objętych uchwałą.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2022.1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowym zakresie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania w jej sprawie w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu, w formie papierowej lub elektronicznie, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn

(-) Tomasz Kucharski

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn z siedzibą 42-256 Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionych uwag/wniosków związanych z prowadzoną procedurą planistyczną opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podstawą prawną przetwarzanie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2021.741 ze zm.) art. 17, 17a, w związku z art. 18. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa; odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych: https://www.olsztyn.bip.jur.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2022-11-08

Edycja artykułu - Olga Haber

2022-11-08

Dodanie artykułu - Olga Haber

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.