Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Podtytuł: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żark

Ogłoszenie nr 560443594-N-2023 z dnia 12.07.2023 r.
Olsztyn: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Przedmiot zamówienia współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi piorytetowej: IV Efektywność energetyczna, odnawialne żródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla zadania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oswietlenie -konkurs
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 533045-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540111022-N-2020,540181968-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510538605-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzili postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

1.2. Zamawiający: Gmina Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy tel. 34 328 50 76, fax. 34 328 50 57, strona internetowa: www.olsztyn-jurajski.pl, adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl
Zamawiający: Gmina Żarki ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki, NIP 5771964543, REGON 151398534 telefon: 34 314 80 36, fax: 343 161 078 strona internetowa: www.umigzarki.pl adres poczty elektronicznej: mail:poczta@umigzarki.pl
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IZP.271.3.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki” 2.2. Przedmiot zamówienia współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-konkurs 2.3. Całość zamówienia została podzielona na trzy części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla jednej lub więcej części. 2.4. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części I - Gmina Olsztyn 1. Część I zamówienia: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn 2. W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się następujące prace: 1) Budowę trasy rowerowej o długości 5,618 km. Rzeczowa realizacja projektu w formule zaprojektuj i wybuduj w tym: a) dokumentacja projektowa wraz z projektami technicznymi oddzielnie dla każdej z branży, b) roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji, c) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, 2) Parametry techniczne trasy rowerowej: a) szerokość trasy 2,65 m w tym 0,15 m krawężnik (dopuszczalne miejscowe zwężenie do 2,15 m w przypadku trudności terenowych) b) nawierzchni asfaltobetonowa na podbudowie z kruszywa kamiennego c) zjazdy na prywatne posesje dostosowane do rzędnych projektowanej trasy rowerowej (w obrębie przebiegu trasy), d) krawężnik oddzielający trasę rowerową od jezdni w świetle 6 m e) odwodnienie dostosowane do istniejących urządzeń odwodnienia ulicznego drogi powiatowej (wpusty, studnie rewizyjne, z wykorzystaniem rowów przydrożnych i z zastosowaniem drenażu filtracyjnego ( w zależności od lokalizacji) 3) Przebudowa infrastruktury drogowej, drogi powiatowej DP 1066S i gminnej w tym: frezowanie i rozbiórka, wykonanie nowej nawierzchni, przebudowa zjazdów, kolidującego uzbrojenia, wycinka drzew 4) Wykonanie Miejsca Odpoczynku Rowerzysty (MOR) 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części I został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ, w załączniku nr 1a do SIWZ oraz we wzorze umowy - załącznik nr 9a do SIWZ stanowiącym zbiór plików - Dokumentacja 2.5. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części II - Gmina Żarki 1. Część II zamówienia: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku granica Gminy Olsztyn – Żarki, Suliszowice Wieś” 2. W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się następujące prace: 1) Budowa trasy rowerowej o dł. 2,35 km. Rzeczowa realizacja projekty w formule zaprojektuj i wybuduj w tym: a) dokumentacja projektowa, w tym min. projekty techniczne oddzielnie dla każdej z branż, b) roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji 2) Parametry techniczne trasy rowerowej: a) szerokość trasy 2,65 m w tym 0,15 krawężnik (dopuszczalne miejscowe zwężenie do 2,15 m (zalecane 2,35 m) w przypadku trudności terenowych) b) nawierzchnia asfaltobetonowa na podbudowie z kruszywa kamiennego, c) zjazdy na prywatne posesje dostosowane do rzędnej projektowanej trasy rowerowej (w obrębie przebiegu trasy) d) krawężnik oddzielający trasę rowerową od jezdni o wysokości w świetle 6 cm, e) odwodnienie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne na przyległy teren zieleni, a na odcinku istniejącej asfaltobetonowej nawierzchni drogi gminnej do projektowanych wpustów ulicznych z zastosowaniem drenażu filtracyjnego (w zależności od lokalizacji) 3) Wykonanie Miejsca Odpoczynku Rowerzysty (MOR) 4) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części II został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ, w załączniku nr 1b do SIWZ oraz we wzorze umowy - załącznik nr 9b do SIWZ stanowiącym zbiór plików - Dokumentacja 2.6. Zagadnienia wspólne dla części I i części II zamówienia 1. W związku z art. 30 ust. 9 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników projektowanych tras rowerowych zapewniając jednocześnie dostępność dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy Prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych, oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw i zapewnić możliwość swobodnego i bezpiecznego poruszania się poprzez:  odpowiednie wyprofilowania terenu np. w miejscach zjazdów na posesje nie będzie krawężników ( upłynniona niweleta),  obniżenie krawężnika od 0-1 cm przy przejazdach przez jezdnie,  brak przeszkód np. usytuowanie podpór znaków drogowych zaplanowane w taki sposób, aby pozostało wolne przejście o szer. min 150 cm i wysokości min. 200 cm, w miejscu dla osób poruszających się na wózku lub bezpośrednio przed nim nie będzie montowane żadne wyposażenie stałe, na przykład stojaki na rowery,  umieszczenie w miejscu przejazdu przez drogę podświetlonego znaku z migającym znakiem ostrzegawczym dot. ruchu samochodowego, wyposażonego w sygnalizator dźwiękowy dla rowerzysty niepełnosprawnego z dźwiękiem np. ,,Możesz bezpiecznie przejść” 2. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, Europejskimi Normami, przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze sztuką budowlaną. 3. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 4. Wykonawca odrębnie na każdą część przedmiotu zamówienia udzieli na wykonane roboty budowlane i materiały co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny punktowany termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 5. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w SIWZ, Programie Funkcjonalno - Użytkowym, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 6. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 7. Nazwy podane w SIWZ, Programie Funkcjonano - Użytkowym podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania. 2.7. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części III Gmina Żarki 1. Część III zamówienia: Budowa trasy rowerowej w ciągu RTR Nr 17 na odcinku Suliszowice Jaroszów z „MOR” 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: Wykonanie trasy rowerowej odcinek nr 5 od Suliszowic do Jaroszowa w pasie drogowym drogi gminnej – nawierzchnia asfaltobetonowa szer. 2,65 m (w tym krawężnik 0,15 m) łącznej dł. 2,265 km. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1c do SIWZ, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót, oraz we wzorze umowy – załącznik nr 9c do SIWZ – stanowiącym zbiór plików Dokumentacja 4. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, Europejskim Norami, przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze sztuką budowlaną. 5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 6. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane i materiały co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonej począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny punktowany termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 7. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 8. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 9. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45200000-9,
45200000-9,
45231000-5,
45233162-4,
45233222-1,
71300000-1,
71320000-7,
71322000-1,
45233290-8,
71248000-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa dla cz. I zamówienia Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice,Krasawa- Gmina Olsztyn została zawarta do dnia 30.04.2023r. Umowa dla cz.II Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku granica Gminy Olsztyn-Żarki-Suliszowice Wieś została zawarta do dnia 31.12.2022 r. Umowa dla cz.III zamówienia Budowa trasy rowerowej w ciągu RTR nr 17 na odcinku Suliszowice Jaroszów z MOR została zawarta do dnia 31.12.2022 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa-Gmina Olsztyn
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/12/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LARIX sp z o.o. ,  ,  ul. Klonowa 11,  42-700,  Lubliniec,  kraj/woj. śląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 3820826.09 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Umowa dla cz. I zamówienia Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice,Krasawa- Gmina Olsztyn została zawarta z Gminą Olsztyn do dnia 30.04.2023r. Zamawiający działając na podstawie art.144 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień Publicznych na wniosek wykonawcy zmienił termin realizacji zadania z dnia 30.04.2023r na dzień 31.05.2023r., aneks do umowy z dnia 08.05.2023r. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 144 ust.1 pkt.3 oraz art. 144 ust.1 pkt.6 na wniosek wykonawcy postanowił zmienić wartość wynagrodzenia wykonawcy - aneks do umowy z dnia 29.06.2023 r.
CZĘŚĆ NR: 2    NAZWA: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku granica Gminy Olsztyn-Żarki-Suliszowice Wieś
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/12/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
HUCZ Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k,  ,  ul. Częstochowska 14,  42-283,  Borobów,  kraj/woj. śląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1964236.18 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Umowa na cz. II zamówienia zawarta z Gminą Żarki
CZĘŚĆ NR: 3    NAZWA: Budowa trasy rowerowej w ciągu RTR Nr 17 na odcinku Suliszowice Jaroszów z MOR
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/12/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K,  ,  ul. Częstochowska 14,  42-283,  Boronów,  kraj/woj. śląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1040213.50 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Umowa na cz. III zawarta została z Gminą Żarki
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/06/2023
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana wysokości wynagrodzenia
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
zmiana wysokości wynagrodzenia
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana dot. cz. I zamówienia Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa - Gmina Olsztyn. Umowa zawarta z Gminą Olsztyn. Zamawiający Miasto i Gmina Olsztyn działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 144 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843) postanowił zwiększyć wartość wynagrodzenia wykonawcy przedmiotowego zadania. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o zwiększenie wartości wynagrodzenia o kwotę 367 561,67 zł brutto. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, działając z należytą starannością. Działania wojenne na Ukrainie, spowodowały wzrost kosztów realizacji robót budowlanych. Zauważalne, są rynkowe konsekwencje tych zdarzeń takie jak wzrost cen materiałów i kosztów pracowniczych, przerwanie łańcucha dostaw, ograniczenia w dostępności produktów i materiałów. Zaistniała sytuacja ma charakter nadzwyczajny niespodziewany, każda ze stron nie mogła ich przewidzieć. Skutki działań zbrojnych na Ukrainie są czynnikami zewnętrznymi, nieprzewidywalnymi i niezależnymi od którejkolwiek ze stron. Wartość zmiany umowy spowodowania w/w działaniami nie przekracza kwoty 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Kwota wzrostu wynagrodzenia stanowi 9,63% wartości pierwotnej umowy. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 łączna wartość zmiany umowy jest zmniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w przypadku robót budowlanych jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 2022 r., poz. 2185) w związku z istotną zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, dopuszczalna jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i będącej w toku w tym dniu, bez przeprowadzania nowego postępowaniu o udzielenie zamówienia polegająca na zmianie wysokości wynagrodzenia wykonawcy.Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 1 na wniosek wykonawcy zmienił termin realizacji zadania z dnia 30.04.2023r na dzień 31.05.2023 r. - aneks do umowy z dnia 08.05.2023r.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana dot. cz. I zamówienia Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice,Krasawa-Gmina Olsztyn
 

Informacje

Rejestr zmian

2023-07-12

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.