Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zaproszenie

Wyświetl stronę główną » Zaproszenia na sesje rady i protokoly z sesji » Rada Miejska » Zaproszenie

Podtytuł: na Sesję Rady Miejskiej w Olsztynie w dniu 12 września 2023 r.

Olsztyn, 1 września 2023 r.

ADM.0002.3.2023


Działając na podstawie art. 19 ust. 2 zdanie drugie i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), zwołuję XXXV Sesję Rady Miejskiej w Olsztynie na dzień 12 września 2023 roku (wtorek), która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn (42-256 Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10), na którą uprzejmie zapraszam. Obrady Sesji rozpoczną się o godz. 10:30.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic: Szkolnej, Zbożowej i Polnej, w miejscowości Biskupice (druk nr: 348)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bukowno (druk nr: 349 )
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Kusięta w gminie Olsztyn (druk nr: 350)
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic: Norwida i Miłosza w Olsztynie (druk nr: 351)
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Przymiłowice (druk nr: 352)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn (druk nr: 353)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Olsztyn w trybie przetargowym - na czas nieoznaczony (druk nr: 354)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Olsztyn własności nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn (druk nr: 355)
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Olsztyn własności nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Biskupice w gminie Olsztyn (druk nr: 356)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. (druk nr: 357)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/231/21 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób (druk nr: 358)
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (druk nr: 359)
18. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olsztyn" (druk nr: 360)
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (druk nr: 361)
20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego (druk nr: 362)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2023-2030 (druk nr: 363)
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 2023 rok (druk nr: 364)
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (druk nr: 365)
24. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski
25. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Olsztynie

Wiceprzewodnicząca Rady
Grażyna Elmanowska

Projekty uchwał dostępne są pod linkiem:

https://olsztynjurajski.esesja.pl/posiedzenie/7c6d20ea-6753-4
 

Informacje

Rejestr zmian

2023-09-01

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2023-09-01

Dodanie artykułu - Agnieszka Migalska

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.